آرای منتخب

نمونه رای (طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک)

عنوان: طرح ادعای امانی بودن چک در دعوای مطالبه چک

پیام: در دعوای مطالبه چک، ادعای امانی بودن چک قابل رسیدگی است و نیاز به اقامه دعوی کیفری نیست.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۵۰۰۵۶۵

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

گروه رأی: حقوقی

آراء منتخب پرونده:  دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی الف. خ.د.و. به طرفیت م. خ.، م. ض.ف.ز. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ریال وجه پنج طغری چک به شماره‌های ۸۳۲۲۱۱ – ۱۳۸۳/۷/۳ و ۵۱۸۵۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲ و ۳۰۳۵۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ و ۳۲۴۵۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۰ و ۹۸۶۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۵ عهده بانکهای ک. و ت. و دادخواست جلب ثالث مطروحه م. ض.ف.ز. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت ب. گ. و الف. خ. و م. خ. به خواسته محکومیت ب. گ. به پرداخت وجه چک شماره ۹۸۶۷۰ عهده بانک ک. به مبلغ یکصد میلیون ریال به لحاظ امانی بودن چک در ید ب. مستنداً به یک فقره رسید با این توضیح که خواهان اصلی مدعی است چک‌های متنازع‌فیه توسط خواندگان اصلی صادر و ظهرنویس شده است و خواستار محکومیت مشارالیهما به پرداخت اصل وجه چک‌ها و هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه شده است. در ادامه وکیل جلب ثالث مدعی است چک صادره به مبلغ یکصد میلیون ریال توسط م. نزد ب. گ. امانی بوده و حق انتقال آن را نداشت و خواستار محکومیت ب. گ. به پرداخت مبلغ فوق شده است. و شخص م. خ. نیز مدعی است چک‌های فوق در رابطه با خرید سیم‌کارت تلفن همراه بوده و توسط اشخاصی به نام‌های ن. به صورت امانی نزد مشارالیه بوده است به اشخاص ثالث منتقل کردند و درخواست رد دعوی مطروحه را شده است دادگاه از بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده‌های مطروحه با لحاظ مدنظر قراردادن وصف تجریدی اسناد تجاری و چک‌های صادره و عدم ارایه دلیل و مدرک محکمه‌ پسند و اظهارات غیر موجه خواندگان اصلی و خواهان ثالث مستنداً به مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی اصلی و عدم پذیرش دادخواست ثالث، ب. گ. و م. خ. را به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ریال بابت چک‌های صادره خودش و ضمانت چک شماره ۹۰۸۶۷۰ و م. ض. را به پرداخت یکصدمیلیون ریال بابت چک شماره ۹۸۶۷۰ با سررسید مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۵ عهده بانک ک. از تاریخ سررسید چک‌ها لغایت زمان اجرای آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محکوم می‌نماید. و اما راجع به ب. گ. نظر بر شرحی که مذکور افتاده و با عنایت به اینکه خیانت‌ در امانت مشارالیه نسبت به چک مورد ادعای امانی بودن چک چون هنوز مدرک محکمه‌پسندی اعم از حکم خیانت‌ در امانت در مرجعی مطرح یا رسیدگی نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستنداً به مواد ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ض. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت ۱- آقای ب. گ. ۲ – الف. خ.د.و. ۳ – آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۹ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر جلب ثالث و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره ۹۸۶۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۵ بانک ک. با این استدلال که خیانت‌ در امانت تجدیدنظرخوانده نسبت به چک مورد ادعا و امانی بودن احراز نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوا برابر مقررات قانونی اقامه شده است و رسیدگی به آن منوط به اقامه دعوای کیفری نیست. ازاین رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی نورزاد – سید صادق نبوی لاریمی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا