آرای منتخب

نمونه رای (رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع)

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

عنوان: رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع
پیام: به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

مستندات: ماده ۳۶۲ قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۹۱۰۵۰۰۳۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :۱۳۹۴/۰۲/۰۲
گروه رأی:حقوقی

آراء منتخب پرونده:دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت ۱-شرکت الف. ۲-هیأت امناء شرکت الف. ۳- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه ۸۸-۱۴۴ از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ تا اجرای حکم و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه‌ی دادرسی مسترد نموده‌اند، مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان، الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس – امیرحسین زارعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم‌ها ۱- ش. ب. ۲- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد. زیرا اولاً بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از ۲۲ واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر … فاز … قطعه … از تجدیدنظر خواندگان می‌نماید که می‌بایست در مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ به مشارالیه انتقال نمایند. که این صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ به قوت خود باقی است و دلیلی بر اقاله یا بی‌اعتباری آن ارایه نگردیده است. و از طرفی به ‌صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به ‌مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. ثانیاً با عنایت به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ معلوم و مشخص می‌گردد که پلاک قید شده در صورت‌جلسه یاد شده با موضوع وکالت‌نامه به شماره ۵۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره … تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت‌نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع‌فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره … می‌باشد که با یکدیگر متفاوت بوده که در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد ۲ و ۳ از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدحسن امی – علی مداح

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا