آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی

سایت حقوقی دادآور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه) رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌ غربی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب خدمت نیروهای جهاد سازندگی در مناطق جنگی با صدور رای به مضمون قبول خدمت نیروهای جهاد در شهرها و مناطق مرزی استان به عنوان خدمت در مناطق جنگی، مشمول بهره‌مندی از مزایای مربوطه در این خصوص قلمداد شده‌اند. حال آن که در آرای شماره ۱۲۳۰ در مورد کلاسه پرونده ۸/ ۸۹/ ۲۰۸ و به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶ در مورد کلاسه پرونده ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۰۳۰۷ صادر شده از شعب ۷ و ۸ آن دیوان خواسته شکات به شرح مندرج در این دادنامه‌ها مبنی بر این که مناطق موضوع خدمت شاکی جنگی محسوب شود مردود اعلام شده است.

 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 

آراء مربوط به وارد دانستن شکایت

 

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/ ۸۷/ ۱۵۸۴ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به اعطای مزایای ناشی از حضور در منطقه جنگی (مناطقی از استان آذربایجان غربی) و احتساب آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۴۶۱۳۰/ ۴/ ۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

مدارک ابرازی شاکی از قبیل نامه شماره ۶۲۹۶۱ – ۷/ ۱۲/ ۱۳۷۵ سپاه پاسداران و نامه شماره ۵۹۷۶/۱۸۰/۱/۲ – ۲۶/ ۹/ ۱۳۶۹ جهاد کشاورزی بر خدمت از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۵۸ تا تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ برای پرسنل بومی و از تاریخ مذکور تا سال ۱۳۶۷ برای پرسنل غیر بومی دلالت صریح دارد و امتناع جهاد کشاورزی مستند به نامه شماره ۳۱۸۱/۷۱/دم ۴/ ۱۲/ ۱۳۷۲ وزارت جهاد موجب رفع اثر از نامه‌های ابرازی شاکی که موجب ایجاد حق برای شاکی شده است نیست، لذا با وارد دانستن شکایت شاکی، به الزام اداره طرف شکایت به ایجاد شرایط برخورداری شاکی از مزایای قانونی خدمت مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 

ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/ ۸۶/ ۱۱۹ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌ غربی و به خواسته الزام به اعمال سنوات حضور در جبهه در شهرستان اشنویه به موجب دادنامه شماره ۳۵۰۲۳۰/ ۶/ ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

نظر به این که اولا: حسب نامه مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به وزارت جهاد سازندگی خدمت در اشنویه، خدمت در جبهه محسوب می‌شود. ثانیا: طبق نامه شماره ۴۳۴/الف/ح ۲۹/ ۲/ ۱۳۶۵ شورای مرکزی جهاد سازندگی اشنویه شاکی فوق از مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۶۲ تا ۲۵/ ۲/ ۱۳۶۵ در منطقه اشنویه خدمت کرده است. علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام جهاد کشاورزی (طرف شکایت) به احتساب سنوات مذکور حضور در جبهه شاکی در احکام کارگزینی و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی آن از بدو استحقاق قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 

با اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۲۶۱ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۰ به شرح آینده رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری را نقض می‌کند.

 

نظر به این که اولا: برابر تبصره ۲ قانون استخدام جانبازان، اسرا، افراد خانواده شهدا و … مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران یا جهاد سازندگی است و تعیین مناطق جنگی (جبهه) طبق تبصره ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۷ به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود و این که سپاه پاسداران به تنهایی مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی نبوده است.

 

ثانیا: اساسا از طرف وزارت جهاد سازندگی اشنویه به عنوان مناطق جنگی پذیرفته نشده است؛ لذا دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که بر مبنای گواهی سپاه بابت حضور در جبهه برای شاکی اصدار یافته است مغایر با موازین قانونی مرقوم تشخیص و با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و با اخذ ملاک از تبصره ۳ ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۵۰۲۳۰ – ۳/ ۶/ ۱۳۸۷ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به رد شکایت شاکی موضوعِ کلاسه ۸/ ۸۶/ ۱۱۹ حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 

ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۵ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ۹ /۴/ ۱۳۷۹ معاونت اطلاعات وعملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱ – ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

با توجه به مفاد دادخواست، اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن – ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ که مبنای آن اعلام شده، مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیماً باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخه ۹/ ۲/ ۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن – ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف – ۹/ ۴/ ۱۳۷۹ معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می کند. رأی دیوان قطعی است.

 

د: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۵۹۲ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/۴/۴/ن – ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف – ۹/ ۴/ ۱۳۷۹ معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح توسط وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴۳۰/ ۳/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که شاکی از پرسنل ستادی جهاد سازندگی بوده است و مشمول جزء الف بند ۱ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن – ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ که مبنای آن اعلام شده مدت خدمت کارکنان جهاد سازندگی در جبهه مستقیما باید از سوی وزارت جهاد محاسبه و به مبادی ذی‌ربط اعلام شود می‌باشد و با عنایت به این که شهرستان ارومیه که محل خدمت شاکی بوده حسب جدول مناطق جنگی و دستورالعمل مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جزو مناطق عملیاتی بوده است، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت، طرف شکایت را به اجرای دستورالعمل شماره ۹۳/۱۴/۲۰۱/م/ن ۱۸/ ۹/ ۱۳۸۷ صادر شده از ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغیه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ۹/ ۴/ ۱۳۷۹ معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ملزم می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

 

 

آرای مربوط به وارد ندانستن شکایت

 

الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/ ۸۹/ ۲۰۸ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت مرکز آموزش شهید باکری جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته درخواست احتساب سوابق جبهه و اعطای مزایای ناشی از حضور در جبهه (شهرستان نقده) به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۰ – ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

 

نظر به این که حسب لایحه طرف شکایت علت عدم اجابت خواسته، بخشنامه صادر شده از سوی مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰ -۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۸ است که به موجب آن اعلام شده (بهره‌مندی) از مزایای بخشنامه شماره ۱۰۰۱۰/۲۰۰ -۱۱/ ۸/ ۱۳۸۸ فقط مربوط به معافیت و کسر خدمت بوده و تسری آن جهت بهره‌مندی از بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیتی نخواهد داشت و توجهاً به این که طرف شکایت مکلف به تبعیت از این بخشنامه است و تا زمانی که بخشنامه مذکور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود، طرف شکایت نمی‌تواند اقدامی در اجابت خواسته شاکی انجام دهد علی‌هذا در وضعیت حاضر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۱۳۰۷ با موضوع دادخواست فردی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سابقه جبهه و اعطای مزایای ناشی از آن به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۷۶- ۱۷/ ۹/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی حضور و خدمت خود را از تاریخ ۲۴/ ۸/ ۱۳۶۲ تا ۴/ ۵/ ۱۳۶۵ در سازمان جهاد کشاورزی قابل احتساب به عنوان حضور در جبهه اعلام کرده است و الزام مرکز آموزش شهید باکری را به درخواست احتساب سوابق مذکور به عنوان حضور در جبهه درخواست کرده است.

 

اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای که به شماره ۴۳۲۲ -۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۵ ثبت دفتر شده است عدم احتساب سوابق مذکور را به عنوان حضور در جبهه منوط به بخشنامه شماره ۱۹۹۶۱/۲۵۰- ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۸ مدیرکل امور اداری دانسته است علی‌هذا صرف نظر از این که دلایل ابرازی شاکی موجب الزام به اجابت خواسته شاکی نیست.

با اعتبار بخشنامه استنادی اداره طرف شکایت هم الزام اداره طرف شکایت مقدور نیست، علی‌هذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

 

رای شماره ۴۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

 

«اولا: دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۴۱- ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۳۴ -۳۰/ ۳/ ۱۳۹۰ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته از تعارض خارج است و در سایر دادنامه‌های مندرج در گردش کار تعارض محرز است.

 

ثانیا: با توجه به این که تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۷، مربوط به اجرای قانون مذکور از تاریخ تصویب به بعد است و تعیین مناطق جنگی قبل از تصویب این قانون به وسیله سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح منع قانونی نداشته است و بر اساس بخشنامه شماره ۸۷/۸/۸/۱۷۰۲/الف ۹/ ۴/ ۱۳۷۹ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از تاریخ۱/ ۱/ ۱۳۵۸ تاپایان سال ۱۳۶۷ و نامه شماره ۴۴۹۷/۴۰س ۴/ ۱۲/ ۱۳۷۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مناطق عملیاتی و جنگی تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین آرای شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۱۲۳۰ -۳۱/ ۵/ ۱۳۸۹، ۴۶۱ -۳۰/ ۴/ ۱۳۸۸ صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا