وکالت

متن سوالات و پاسخ های درس حقوق تجارت در آزمون وکالت ۱۳۹۱

سایت حقوقی دادآور

۴۱ – اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول اجرای تعهد آمر ………. در برابر آمر مسوول اجرای تعهدات طرف معامله ………. .

۱ ) نیست اما – است

۲ ) است همچنانکه – است

۳ ) است اما – نیست

۴ ) نیست همچنانکه – نیست

۴۲ – انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی ……….. .

۱ ) در مجمع عمومی موسس صورت می‌پذیرد

۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومی موسس صورت می‌پذیرد

۳ ) خاص ممکن است در مجمع عمومی موسس صورت پذیرد

۴ ) عام باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضاء کلیه سهامدارن برسد

۴۳ – در شرکت سهامی خاص، نصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند.

۲ ) حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت.

۳ ) حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رای دارند.

۴ ) نصف به علاوه یک سهامداران شرکت.

۴۴ – طبق مقررات فعلی، مجمع عمومی عادی شرکت سهامی باید ……….، برای رسیدگی
به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل تشکیل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت

۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت

۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت

۴ ) در هر موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده که ممکن است ۵ ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت باشد.

۴۵ – شرکت سهامی خاص می‌تواند ………. شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد.

۱ ) با تصویب کلیه سهامداران

۲ ) با تصویب بیش از نصف سهامداران

۳ ) فقط با تصویب مجمع عمومی

۴ ) با تصویب دارندگان بیش از نصف سهام

۴۶ – تاجر ورشکسته به عنوان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده است. در این حالت، تصمیمات وی ………. معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث

۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام

۴ ) فقط در مقابل هیات مدیره همان شرکت

۴۷ – در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود، مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنان است، ………. مسوول پرداخت باقیمانده دیون شرکت هستند.

۱ ) منفرداً

۲ ) منفرداً یا مشترکاً

۳ ) متضامناً

۴ ) منفرداً یا متضامناً

۴۸ – شرکت سهامی خاص می‌تواند با تصویب مجمع عمومی ………. و رعایت سایر شرایط مربوط، به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

۱ ) فوق‌العاده

۲ ) فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

۳ ) عادی به طور فوق‌العاده

۴ ) فوق‌العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکیل شود

۴۹ – در شرکت با مسوولیت محدود،تعداد آرای هر شریک، ………. است که در شرکت دارد ……….

۱ ) به تعداد سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.

۲ ) به نسبت سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقررکند.

۳ ) به تعداد سهامی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۵۰ – در طول تصفیه شرکت سهامی ورشکسته، نقل و انتقال سهام ………. است.

۱ ) مجاز

۲ ) ممنوع اما صحیح

۳ ) ممنوع و باطل

۴ ) فقط بین خود سهامداران مجاز

۵۱ – در تصفیه ارادی شرکت سهامی عام ………..

۱ ) طلبکاران شرکت و سهامداران بر یکدیگر تقدمی ندارند.

۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای حق تقدم هستند.

۳ ) طلبکاران شرکت نسبت به سهامداران، دارای حق تقدم هستند.

۴ ) طلبکاران شرکت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی ندارند.

۵۲ – شخص «الف» سهم‌الشرکه خود در یک شرکت نسبی را به شخص «ب» منتقل می‌نماید. در
این صورت نسبت به مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشرکه از شرکت داشته‌اند ………..

۱ ) «الف» و «ب» مسوولیتی ندارند.

۲ ) فقط «ب» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.

۳ ) فقط «الف» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.

۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.

۵۳ – مقنن دارنده چک را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف
نموده است، زیرا ………. است.

۱ ) چک سندی رسمی

۲ ) چک درحکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا

۳ ) بدهکاری صادر کننده چک مسلم

۴ ) احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک زیاد

۵۴ – در مورد اثر توقیف شدن موجودی حساب جاری یا بسته بودن آن هنگام صدورچک، کدام
عبارت صحیح است؟

۱ ) موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چک از سند نمی‌گردد.
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.

۴ ) فقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می‌گردد.

۵۵ – شخص «الف» چکی را در وجه شخص «ب» یا به حواله کرد او صادر نموده و «ب» نیز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنویسی می‌نماید. در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بدهکار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چک در صورتی در برابر «ج» قابل استناد است که «ج» ……….

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.

۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.

۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسیله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.

۵۶ – سفته صادره از سوی شرکت «الف» پنج ماه پس از سررسید واخواست می‌گردد. در این صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه میان صدور و ارائه ……….

۱ ) هیچ یک از مسوولین سفته بری‌الذمه نمی‌شوند.

۲ ) فقط ظهرنویسان و نمایندگان شرکت صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنویسان و ضامنین آنها بری‌الذمه می‌شوند.

۴ ) ظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.

۵۷ – در مورد برائت ذمه شخص حقیقی ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

۲ ) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.

۳ ) فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

۴ ) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.

۵۸ – کدام عبارت صحیح است ؟

۱ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند و مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند.

۲ ) شرکت‌های تضامنی تاجر نیستند و از شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستند.

۳ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.

۴ ) شرکت‌های تضامنی، تاجر نیستند اما شرکت‌های تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

۵۹ – با صدور حکم ورشکستگی ………. ورشکسته حال می‌شود.

۱ ) فقط دیون

۲ ) فقط مطالبات تجارتی

۳ ) مطالبات و دیون

۴ ) مطالبات تجارتی و دیون

۶۰ – در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته، کدام مورد صحیح است ؟

۱ ) اول هزینه‌های ورشکستگی و ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزینه‌های ورشکستگی، دوم ممتازها، سوم غرما

۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزینه‌های ورشکستگی

۴ ) اول ممتازها، دوم هزینه‌های ورشکستگی، سوم غرما

 

به نقل از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا