وکالت

متن سوالات و پاسخ های درس آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت ۱۳۹۱

۲۱ – اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات ……….

۱ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود.

۲ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.

۳ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۴ ) خوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده‌ی
نخستین محرز نیست باید ……….

۱ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین را صادر نماید.

۲ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه
نخستین برگرداند.

۳ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید.

۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین
اظهار رفع نقص نماید.

۲۳ – چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به
تشخیص دادگاه، جبران خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حکم اجرا می‌شود اما محکوم‌له مکلف به جبران خسارت می‌شود.

۲ ) دادگاه دستور لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می‌نماید.

۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می‌نماید به شرط آن که رئیس حوزه‌ی
قضایی با آن موافقت نماید.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامین متناسب، قرار تاخیر اجرای
حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید.

۲۴ – چنانچه دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نماید
و خوانده سند را اصیل نداند در این صورت خوانده ………..

۱ ) تنها می‌تواند ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۲ ) می‌تواند ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار
اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۳ ) تنهای می‌تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی
خواهان است.

۴ ) می‌تواند ادعای جعل نماید که بار اثبات جعلیت به عهده‌ی خوانده است. و یا
اصالت سند را انکار نماید که بار اثبات اصالت به عهده‌ی خواهان است.

۲۵ – دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت ………. است.

۱ ) هیئت نظارت استان

۲ ) شورای عالی ثبت

۳ ) دادگاه محل صدور دستور اجرا

۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما
مستاجر پس از پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید،
مالک، برای تخلیه ملک باید به ………. مراجعه نماید.

۱ ) دیوان عدالت اداری

۲ ) شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ ) دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۴ ) شورای حل اختلاف مستقر در دیوان عدالت اداری

۲۷ – دعوایی به خواسته‌ی اثبات نسب اقامه می‌شود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا
می‌شود و محکوم می‌گردد. حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار می‌شود، در
این صورت یا علی‌القاعده شخص ثالث می‌تواند نسبت به این حکم ………. نماید.

۱ ) تنها فرجام خواهی

۲ ) فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی

۳ ) تنها اعاده‌ی دادرسی

۴ ) اعتراض ثالث و فرجام خواهی

۲۸ – چنانچه صدور قرار کارشناسی به درخواست خواهان باشد دستمزد کارشناس ………. و اگر توزیع (تودیع ) ننماید دادگاه باید ………. نماید.

۱ ) به عهده‌ی خواهان – قرار توقیف دادرسی صادر

۲ ) به عهده‌ی خواهان – کارشناسی را از عداد دلایل خارج

۳ ) به عهده‌ی خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر

۴ ) بالسویه به عهده‌ی طرفین – قرار توقیف دادرسی صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولین جلسه‌ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده
در همین جلسه نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از
روشن شدن جعلیت یا اصالت سند ………. و اجرای قرار تامین خواسته تا آن زمان ……….

۱ ) مجاز – مجاز است.

۲ ) مجاز – ممنوع است.

۳ ) ممنوع – مجاز است.

۴ ) مجاز – بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳۰ – حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۱ – چنانچه در پی «ایراد تامین دعوای واهی» خواهان تامینی را که دادگاه تعیین
نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، باید ……….

۱ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که قطعی است.

۲ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.

۳ ) حکم بر بطلان دعوا صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد.

۳۲ – چنانچه دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه‌ی دادرسی
حاضر نشود و لایحه ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به
خوانده ……….

۱ ) در هر حال حضوری است.

۲ ) غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ قانونی شده باشد.

۳ ) غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۴ ) غیابی است مگر اخطاریه و حکم به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عین معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده
باشد و حکم به استرداد آن نیز صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر
بستانکاران ………. و محکوم به محول (مشمول) مستثنیات دین ……….

۱ ) حق تقدم دارد – می‌باشد.

۲ ) حق تقدم ندارد – می‌باشد.

۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد – نمی‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمی‌باشد.

۳۴ – دعوایی اقامه می‌شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر
بطلان دعوا صادر می‌نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر
باید رای را ……….

۱ ) قرار تلقی و آن را فسخ نماید.

۲ ) در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید.

۳ ) قرار تلقی رای را استوار نماید.

۴ ) قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید.

۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته
نشود ……….

۱ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.

۲ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی منتشر می‌شود.

۳ ) دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست باید به آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ شود.

۳۶ – چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب
قانون بعدی، مرجع دیگری ذاتاً صالح شود دادگاه عمومی باید ……….

۱ ) در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.

۲ ) به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۳ ) در هر حال قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۴ ) قرار عدم صلاحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۳۷ – چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم
شده باشد و به موجب قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود،
خواهان می‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومی ………. اقامه نماید.

۱ ) کرمانشاه یا تهران

۲ ) کرمانشاه یا محل اقامت خوانده

۳ ) تهران یا محل اقامت خوانده

۴ ) کرمانشاه، تهران یا محل اقامت خوانده

۳۸ – چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور اخلال جزیی ایجاد نموده
باشد بی‌آنکه در منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ ………. است، ……….
۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۲ ) مزاحمت – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت نداشته باشد.

۳ ) در هر حال ممانعت از حق – .

۴ ) ممانعت از حق – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور دستور موقت در دعوای متقابل ………. است و در دعوای جلب ثالث اصلی ……….
۱ ) مجاز – مجاز

۲ ) ممنوع – مجاز

۳ ) مجاز – ممنوع

۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفین قرارداد برای رسیدگی به اختلاف احتمالی شخص معینی را به دادرسی
(داوری )انتخاب نمایند که به طور مطلق از دادرسی (داوری) ممنوع است، در صورت بروز
اختلاف ناشی از قرارداد بین طرفین، دعوا ……….
۱ ) در صلاحیت داور است.

۲ ) در صلاحیت داور است به شرط آن که به صلاحیت داور ایراد نشود.

۳ ) در صلاحیت دادگاه است.

۴ ) در صلاحیت دادگاه است به شرط آن که به صلاحیت دادگاه ایراد نشود.

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا