قوانین و مقررات کاربردی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹)

سایت حقوقی دادآور

ماده۱ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران
پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون
هستند.

ماده۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و
مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند، اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق
قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال
سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند،
اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض
کند و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که
آموزش لازم را دیده اند، استفاده کند.

تبصره۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود، حداکثر ده‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده برای اجرا این ماده بهره گیری
کند.

تبصره۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق
آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده
باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده
استفاده کند.

ماده۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل
عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن برای ثبت تخلف و کنترل
عبور و مرور در شهرها، به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و
ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) است که با هماهنگی راهنمایی و
رانندگی، ملزم به اجرا این ماده است.

ماده۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود، متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان
و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف
تسلیم کنند.
در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری کند قبض صادر
شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه
نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت حضور
نداشتن متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف با تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام
می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر
دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.
اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض،
اداره اجرائیات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات
رانندگی ارسال می کند.
واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می کند، رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم کند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه
بپردازد.

تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در
ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کردند یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع
در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه
گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

ماده۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند.

ماده۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت با دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می کنند. اداره مزبور متناسب با نمرات
منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می کند:

۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با
پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می
شود.

۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید
(۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء
مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌
شود.

۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست
نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌ شود و بعد از یک‌سال می‌تواند
برابر مقررات و پس از طی کردن دوره آموزشی و پرداخت کردن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال
به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ کند.

تبصره۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش ‌ماه از زمان ارتکاب
آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(۱) و(۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده،
مرتکب هیچ ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود همه نمره های منفی ناشی از تخلفات
ارتکابی گذشته بلااثر و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌
شود.

تبصره۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به
نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم کند در
صورت تسلیم نکردن در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد
رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و نبود عذر موجه
علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش
دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد
به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

تبصره۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای
رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

تبصره۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.

تبصره۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده را نیروی انتظامی تدوین می کند و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه ، متخلف
جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت
یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می شود. در صورت پایان مهلت و پرداخت
نکردن، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه
راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو برای پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام نکند، راهنمایی و
رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف
است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند
و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. مأموران در صورتی
مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف راننده باشند یا راننده تحت تعقیب
قضائی یا انتظامی باشد.
در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید، بدون توقف وسیله
نقلیه، راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک گرفته شده
کنند.
چنانچه اقامتگاه راننده، شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی، راهنمایی و
رانندگی مکلف است، پس از وصول مدارک لازم برای ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و
رانندگی محل موردنظر وی با پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام
کند.
تبصره۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر
مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره۲ـ همه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در
صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری
و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌ کند. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از
الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه
جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی
جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.

ماده۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام کنند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر باشد و احتمال
ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌
شود.

ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده
از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از
تجهیزات لازم برای تشخیص این حالت اقدام می کنند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌
ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان، از رانندگی فرد موردنظر
جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ضبط گواهینامه به
مدت شش‌ماه، برای اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می ‌شود.

ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی کند وسیله نقلیه متوقف و
راننده به مرجع قضائی معرفی می‌ شود.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون شود، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می ‌شود. آئین‌نامه
اجرائی بندهای «الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری
وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن منوط به پرداخت همه
جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی است و در
صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.

ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند
محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و
انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند و در صورت توقف وسایل نقلیه در این
قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها،
مأموران موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، برای انتقال وسیله
نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام کنند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده، علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل است.

ماده۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون، انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از
وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر
انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و
نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف،
مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر
تعرفه‌هایی است که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

تبصره۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله
آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور
برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره۲ـ در همه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کند مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.

ماده۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری و بلافاصله وسایل نقلیه
خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور
کارشناس تصادفات کنند و در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به
نحو مقتضی اقدام می‌ کنند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا
اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی
مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا
انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند.

تبصره۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق
درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای انتقال مجروحان و جسد حسب مورد
به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام کنند.

تبصره۲ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند، پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار
خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و
مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند.

تبصره۳ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد
شد.

ماده۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و
رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور،
شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از
قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده
زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و
تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت
کنند.
توقف بدون مجوز، به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط
و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که
توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ـ صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند.

ماده۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند همه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام کنند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد،
گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال کنند.
راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد کند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام کنند.

ماده۱۷ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوعب رای رفع نقص به همان
کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌ شود و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و
احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق
مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی
راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد
می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک
استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است
و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می کند که
از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه
خواهد شد.

ماده۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع
خودروهای درحال حرکت در همه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای
رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه
پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.

تبصره ـ رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف
شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای
خود اقدام کنند.
اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت است.

ماده۲۰ـ قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت
نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه
اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می شود و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون
موظفند، ضمن صدور قبض جریمه برای توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت
تکرار یک ماه اقدام کنند.

تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده۲۱ـ جریمه ‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط
زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع
ماده(۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰.۰۰۰)ریال تا یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در
سایر موارد از سی هزار (۳۰.۰۰۰)ریال تا پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ریال است و طبق جداولی
که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.

تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند « ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.

ماده۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه
سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و
راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

ماده۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای
ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص داده
شود.

الف ـ شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات
رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و
‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به
شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد و سی
درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها،
خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات
ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی،
معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند.

تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش
غیردولتی برای تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و
هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام کنند. برگشت سرمایه‌گذاری
صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت ‌شده با تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت
می‌ شود، اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از
دانش فنی بومی است.

ب ـ پانزده درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و
همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف کند.

ج ـ بیست درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود.

دـ پنج درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت
مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از
طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.

ماده۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که
مورد وثوق هستند و آموزش لازم را دیده اند و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع
حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌ شود.

ماده۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰.۰۰۰) چهل هزار ریال تا پانصدهزار
(۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای
کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.

ماده۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده
است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و
رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه
استفاده کنند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه،
راننده مشروط به این که مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و
جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد
داشت.
مسئولیت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای
بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به
اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود.
چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳ دی سال ۱۳۴۷ پرداخت
می‌شود.
رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده،
با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌‌شود توقف کامل کنند در غیر
این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود.

تبصره ـ وزارت راه و شهرداری ها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور
عابران پیاده در معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص
کنند.

ماده۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه
و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری
(شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ
نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات
رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده
وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم
کند.

ماده۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان
به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا
فراهم و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستم های) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به
مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها
اعلام کند.

ماده۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود،
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد
رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و
رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و
تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه
تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک
هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز
اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه
قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن
خودرو اقدام خواهد شد.

ماده۳۱ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل
بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن
متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد.
در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به
انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و
نقل یا راننده است.

تبصره۱ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی می شود و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با
نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به
ازای هر تخلف جریمه خواهند شد.
در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو کنند.
نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام کند و در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان
راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی
است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت
شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور
(نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.

تبصره۲ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا برای ارتقاء ایمنی
حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می شود، مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده بود، به شرکتها و مؤسسات‌دیگر واگذار کند
و گرنه مسئول خسارت وارده خواهد بود.

ماده۳۲ـ شهرداری ها موظفند فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر
عهده شهرداری ذی‌ربط است.

ماده۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری تنظیم و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام می‌گیرد.

ماده۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می شود.

ماده۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد سال۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی درباره مجازات متخلفان از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴ خرداد سال
۱۳۵۶ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵ تیر سال ۱۳۵۹
شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب ۲۸ اسفند سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از
کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶ بهمن سال ۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو
می‌ شود.

قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی با سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی هشتم اسفند هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ اسفند پارسال به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

به نقل از سایت عصر ایران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا