آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان،ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی… وجاهت قانونی ندارد

کلاسه پرونده: ۵۸۸،۵۹۶/۹۰

شماره دادنامه: ۷۱۲-۷۱۳
موضوع رأی: رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته
جانبازان ،ناشی از عدم اجرای قانون در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد.

شاکی: ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان ابراهیم عسگر زاده مقدم و امان اله رشیدی به موجب
لوایح تقدیمی اعلام کرده اند که شعب ۲۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به
دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون،
آراء متعارض صادر کرده اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را
خواستار شده اند.
خلاصه آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۹۰۹ با موضوع دادخواست آقای مهدی خلیلی به
طرفیت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق
معوقه از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال با توجه به جدول حقوقی سپاه پاسداران، به
موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰- ۱۹/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی
مبادرت کرده است:
اساس استحقاق و خواسته شاکی پرونده نسبت به حقوق و معوقه های
موضوع حالت اشتغال وی از تاریخ تصویب قانون مربوطه ( ۳۰/۶/۱۳۷۲) موجه و بر این اساس
حکم به وارد بودن شکایت صادر می شود. ولیکن الزام بنیاد شهید به پرداخت آن به موجب
جدول حقوقی سپاه پاسداران مغایر تکالیف مقرر در تبصره یک قانون مذکور تلقی و محکوم
به رد است، حکم دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۰۱ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم عسگر زاده مقدم به
طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های
حالت اشتغال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰- ۲۲/۴/۱۳۹۰ مفاداً به شرح
آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای ابراهیم عسگرزاده
مقدم به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت
معوقه حقوق حالت اشتغال جانبازی با دقت نظر وفق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مرجع صالح رسیدگی به
تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای
قانون مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب
دادنامه شماره ۲۵۶- ۲۱/۷/۱۳۸۱ هر گونه رسیدگی قابل طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶
قانون فوق الاشعار را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده
قابلیت پذیرش ندارد و به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد
دعوی صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی
به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۳۵ با موضوع دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت
بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه های حالت اشتغال به
موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲- ۲۲/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی
مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای امان اله رشیدی به طرفیت بنیاد شهید و
امور ایثارگران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت معوقه حقوق حالت اشتغال
جانبازان از زمان استحقاق با دقت نظر وفق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین
درصد و یا هر مورد اختلاف در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز عدم اجرای قانون مذکور،
کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون موصوف است و هیأت عمومی دیوان نیز حسب دادنامه شماره
۲۵۶- ۲۱/۷/۱۳۸۱ هر گونه رسیدگی از قبیل طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون فوق
الاشعار فاقد وجاهت قانونی دانسته است. لذا شکایت به کیفیت طرح شده قابلیت پذیرش
ندارد و به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی صادر می
شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با
حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت
آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی
با توجه به این که شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۶۶۰-۱۹/۸/۱۳۸۹
پیش از رسیدگی به شکایت شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴، به شکایت شاکی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی کرده است و شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۰
و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۲ – ۲۲/۴/۱۳۹۰، دیوان عدالت اداری را پیش از رسیدگی به موضوع
شکایت و خواسته در کمیسیون مذکور صالح ندانسته است، تعارض محقق می باشد و با توجه
به احکام مقرر در تبصره ذیل بند ۵ از ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۱۶ قانون مذکور که رسیدگی به شکایات
جانبازان از عدم اجرای قانون را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قانونی می داند،
بنابراین رسیدگی به این شکایات در ابتدا باید در کمیسیون ماده ۱۶ قانون پیش گفته
طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان
عدالت اداری است. بنا به مراتب آراء شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این
معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده
۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد
مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

به نقل از سایت دیوان عدالت اداری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا