قوانین و مقررات کاربردی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری(مصوب ۱۳۸۹)

در اجرای ماده (۲۹) قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴ و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می شود:
فصل اول- مقررات عمومی
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می¬گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می¬باشد.
ماده ۲- مراجع قضائی، وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعییت دستمزد کارشناس مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که مرجع قضائی در پرونده¬های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می¬نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.
تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می¬یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می‌یابد.
تبصره ۴- هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه ۳ مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می¬باشد.
تبصره ۵- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره ۴ کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده ۳- در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی، انجام می شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می گردد.
ماده ۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۶- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط این که از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می¬شود.
ماده ۷- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق العاده ماموریت، هزینه¬های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به رویداد و پرداخت هزینه¬های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه¬های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می¬باشد.
تبصره ۲- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، بر اساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.
ماده ۸- دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می¬شود و حداقل آن ۷۰۰  هزار ریال می باشد.
ماده ۹- هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده ۱۰- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می گردد، حداقل دستمزد ۰۰۰/۷۰۰ ریال خواهد بود.
ماده ۱۱- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
تا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال            مقطوعاً ۰۰۰/۷۰۰ ریال
از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال        نسبت به مازاد چهار در هزار
از ۱۵۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال     نسبت به مازاد سه در هزار
از ۲۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال        نسبت به مازاد دو در هزار
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال        نسبت به مازاد یک در هزار
از ده میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال  نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از یکصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال      نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد میلیارد ریال تا یکهزار میلیارد ریال             نسبت به مازاد یک بیستم در هزار
از یکهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.
تبصره ۱-  در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.
تبصره ۳- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه بیست درصد می باشد.
تبصره ۴- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره ۵- در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه بیست درصد می باشد.
ماده ۱۳- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می شود.
ماده ۱۴- دستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصد هزار ریال، مقطوعاً ۰۰۰/۷۰۰ ریال و از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده ۱۵- حق الزحمه تفسیر عکس های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سال‌های گذشته، به ازای هر سال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

فصل دوم – تعرفه دستمزد گروههای کارشناسی
گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشته های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده ۱۶- دستمزد اندازه گیری آب و حقابه ها بشرح ذیل است:
۱-    تا ۱۰۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۰۰۰/۷۰۰ ریال.
۲-    مازاد بر ۱۰۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر ۰۰۰/‌۱ ریال.
۳-    از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۲۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
ماده ۱۷- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۰۰۰/۷۰۰ ریال می باشد.
ماده ۱۸- دستمزد بررسی مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال است.
تبصره – در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده (۱۲) این تعرفه خواهد بود.
ماده ۲۰- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه ها مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال است.
ماده ۲۱- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ها و انهار به شرح زیر تعیین می گردد:
۱-    حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۰۰۰/۵۰۰ ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
۲-    حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۷ میلیون ریال.
ماده ۲۲-  دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده ۲۳-
۱-    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزدکارشناسان گروه ۷ (صنعت و فن) خواهد بود.
۲-    تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن- قطعی)طبق ماده (۱۲) این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط خواهد شد)
گروه ۲- اموال منقول شامل رشته های:
(آثار هنری اشیاء نفیسه و کتب خطی- اشیاء عتیقه و احجار کریمه،ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشته های فوق مطابق ماده (۱۲) این تعرفه خواهد بود.
گروه ۳- امور پزشکی- داروئی و غذایی شامل رشته¬های:
(پزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیت‌های ناشی از آن)
ماده ۲۵- دستمزد کارشناسی رشته های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده (حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۷۰۰۰۰۰۰ ریال در هر مورد) می باشد.
تبصره- کلیه هزینه های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می باشد.

گروه ۴- رشته حسابداری و حسابرسی- آمار (امور بازرگانی- تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده ۲۶- دستمزد کارشناس در امو.ر حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده ۲۷- دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده (۱۲) این تعرفه خواهد بود:
۱-    ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت.
۲-    رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
۳-    تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده ۲۸- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع کننده حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده ۲۹- تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع کننده می باشد و در هر مورد حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵ میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده۳۰- دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۷۰۰ ریال است.
رشته آمار:
ماده ۳۱- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال است.

گروه ۵- امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته¬های:
(امور حمل و نقل [ترابری]- وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده ۳۲- دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱-    رسیدگی به اصالت خودرو ۰۰۰/۷۰۰ ریال.
۲-    رسیدگی به تصادف درون شهری ۰۰۰/۶۰۰ ریال.
۳-    رسیدگی به تصادف خارج از شهر ۰۰۰/۸۰۰ ریال.
اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل برای هر دستگاه مقطوعاً ۰۰۰/۷۰۰ ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده ۳۳- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱-    برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده (۱۲) این تعرفه است.
۲-    تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
بر اساس ماده (۱۲) این تعرفه است.
۳-    تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می¬باشد:
الف- در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی:
در هر مورد ۰۰۰/۹۰۰ ریال.
ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
– برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 000/000/2 ریال در هرمورد.
– برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 000/000/5 ریال در هرمورد
تبصره- در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می¬باشد.
۴-    در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده (۱۰) این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده (۱۲) این تعرفه است
گروه ۶- راه و ساختمان شامل رشته¬های:
(راه و ساختمان- معماری داخلی و تزئینات- مهندسی ترافیک- برنامه ریزی شهری- مهندسی محیط زیست- امور ثبتی- ابنیه و آثار باستانی- نقشه برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده ۳۴- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده (۱۲) این تعرفه تعیین می¬شود.
ماده ۳۵- دستمزد تطبیق نقشه¬های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۲۰۰۰ ریال و حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال است.
ماده ۳۶- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان¬ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۲۰۰۰ ریال و حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده ۳۷- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می¬باشد.
۱-    معماری کلی هر متر مربع ۱۵۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال.
۲-    سازه هر متر مربع ۲۰۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال.
ماده ۳۸- دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱-    دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه بیست درصد.
۲-    در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می¬شود.
تبصره- در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین (۳۴) الی (۳۸) این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۹- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال اضافه می¬گردد.
رشته نقشه برداری و رشته امور ثبتی
ماده ۴۰- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱-    اگر گذر بند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال.
نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۱۰۰ ریال
از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۵۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
ماده ۴۱- حق الزحمه نقشه برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند «۲» ماده (۴۰) و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال.
ماده ۴۲- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ متر مربع حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ متر مربع برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۲۰۰ ریال و از ۰۰۰/۵۰ متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۱۰۰ ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده ۴۳- دستمزد نقشه برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه¬ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه¬ها، حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.
ماده ۴۴- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:
۱-    دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال است.
۲-    در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۶ میلیون ریال می¬باشد.

ماده ۴۵- دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
۱-    حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱-۱-    طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
۱-۲-    طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱-۳-    طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲-    حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می¬باشد:
۲-۱-    کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
۲-۲-    کاربری بیش از ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲-۳-    کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳-    حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط مقررات شهرسازی به شرح زیر می باشد:
۳-۱-    ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
۳-۲-    ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳-۳-    ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره- دستمزد سایر رشته¬های زیر گروه ۶ طبق ماده (۱۰) این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن شامل رشته های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی- برق، الکترونیک و مخابرات-
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات- تأسسیات ساختمانی [آسانسور و شوفاژ و تهویه]- کامپیوتر- گاز و گازرسانی- انرژی هسته ای- مهندسی هوافضا- مهندسی پزشکی- نساجی و رنگرزی)
ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته¬های فوق بر اساس ماده (۱۲)  این تعرفه و تبصره¬های ذیل آن خواهد بود.
تبصره- حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه ۸- فنی و هنری شامل رشته¬های:
(تئاتر- شعر و سرود- تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- عکاسی و امورسینمایی- طراحی و گرافیک- امور ورزشی- تألیفات- تمبر- صنایع دستی- موسیقی)
ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال تعیین می‌گردد.
تبصره- دستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده های مالی مطابق ماده (۱۲) این تعرفه محاسبه و حداکثر ده میلیون ریال می باشد.
ماده ۴۸- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می¬باشد:
الف-  دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع کننده.

ب- امور مربوط به فیلم برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱-    برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه¬های انیمیشن حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال.
۲-    برنامه های بلند مدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، بر حسب مدت فیلم و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال.
ج- دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدیو مطابق ماده (۱۲) این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د- هزینه های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه¬های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده (۹) این تعرفه خواهد بود.
گروه ۹- کشاورزی شامل رشته های:
(کشاورزی و منابع طبیعی- دامپروری و دامپزشکی- محصولات دامی- آبزیان و شیلات- سم و سم شناسی- صنایع چوب- محیط زیست طبیعی- گیاه پزشکی)
ماده ۴۹- دستمزد ارزیابی‌های رشته¬های فوق مطابق ماده (۱۲) این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده ۵۰- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده (۱۲) این تعرفه است.
ماده ۵۱- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده وکارشناس تعیین می‌شود.
ماده ۵۲- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می¬باشد.
ماده ۵۳- دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده ۵۴- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده¬های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده (۱۲) این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه ۱۰ مدیریت و خدمات شامل رشته های:
(امور آموزشی- امور خبرنگاری و روزنامه نگاری- ایرانگردی و جهانگردی
زبان‌های خارجی- امور اداری و استخدامی- کتابداری- امور گمرکی
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده ۵۵- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته¬های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۰۰۰/۷۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع کننده خواهد بود.
گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشته های:
(امور آتش سوزی و آتش نشانی- امور اسلحه و مهمات- امنیت عمومی- حوادث ناشی از کار- مواد محترقه و منفجره [ناریه])
ماده ۵۶- دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه ۱۰ موضوع ماده (۵۵) تعیین می‌گردد.
ماده ۵۷- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده ۵۸- کلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کارشناسان موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم‌الرعایه است.
ماده ۵۹- این تعرفه با ۵۹ ماده و ۲۲ تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء است. مقررات مغایر لغو می گردد.
رئیس قوه قضائیه- صادق لاریجانی

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا