تجربیات یک وکیل

اطلاعات بسیار مفید در خصوص طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

بنا بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوان عدالت اداری با نظارت ریاست قوه قضائیه تأسیس شد.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ به تصویب رسید و تا به امروز نیز چندین بار آیین دادرسی آن اصلاح شده است، لایحه “قانون جدید دیوان عدالت اداری” تحت عنوان لایحه “تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” چندی پیش تقدیم مجلس شد و پس از رسیدگی در کمیسیون قضایی، در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان به تصویب رسید اما از آنجایی که شورای نگهبان در چند مورد ایراداتی را به لایحه مذکور وارد دانستند، ‌لایحه “تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم اکنون در حال بررسی است.

در لایحه جدید ایجاد شعب تجدید نظری پیش بینی شده که آرای شعب بدوی در شعب تجدیدنظر را رسیدگی می کند، همچنین دیوان عدالت اداری فاقد آیین دادرسی بود که در لایحه جدید این کمبود برطرف شده که همین امر می تواند سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها بیش از پیش افزایش دهد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

برای تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست ضروری است، به طور کلی مدارک لازم برای تشکیل پرونده به این شرح است:

۱- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی، نام پدر، شغل، نشانی (به طور کامل)، مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن)، طرف شکایت، موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

۲- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت به علاوه یک نسخه باشد

۳- الصاق و ابطال ۵۰۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۴- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی (مدارک مصدق شده)

۵- تصویر شناسنامه یا کارت ملی

۶- در صورتی که شاکی شرکت، کارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است، در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۷- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود، البته در صورتی که شاکی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم شود ضمن اینکه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح کنند، همچنین کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست شود.

مدارک لازم در طرح شکایت کارکنان نظامی و انتظامی

در خصوص کارکنان نظامی و انتظامی، در صورتی که طرح شکایت اعتراض به اخراج از محل کار باشد ضروری است تا مدارک استخدامی،‌ حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی و مستندات مورد شکایت ارائه شود و در صورتی که اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به سایر آراء کمیسیون های اداری باشد، ارائه آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد و همچنین مستندات مورد شکایت ضروری است.

همچنین حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد و نیز مستندات استحقاق شاکی در خصوص درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور الزامی است، در درخواست اعاده به خدمت هم ارائه مدارک استخدامی، مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی و نیز سایر مستندات ضروری تلقی می شود.

ارائه آراء کمیسیون ماده صد در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، ارائه گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد و ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند) هم از جمله مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها به شمار می رود، البته در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رأی صادره توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

در سایر ارائه دادخواست ها مدارک لازم با تفاوت هایی همراه است که در زیر به بخشی از آن اشاره می شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی

ب- موضوع اخراج از محل کار: حکم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی

ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی به همراه فیش حقوقی

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف

۲- در صورتی که آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه‌ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است و در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:

۱- حکم بازنشستگی

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیم

ب: درخواست احتساب حق بیمه:

۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت‌های خصوصی شاغل بوده است

۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:

۱- آراء کمیسیون‌های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

۳- مدارک کارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

۱- گواهی انحصار وراثت

۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوف

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:

۱- مدارک پرداخت حق بیمه

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر

۲- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی)

۳- مدارک شناسائی

البته نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست کنند.

مدارک لازم برای سایر موارد

۱- مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی، سایر مستندات مربوطه

۳- اعتراض به آراء هیئت‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی، مدارک شرکت در آزمون، مدارک قبولی در آزمون

۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی، سایر مستندات

۶- گمرک: اظهارنامه، ضمانت نامه بانکی، سایر مدارک و مستندات

۷- کمیسیون ماده۹۹ استانداری ها: رای کمیسیون، سند مالکیت

۸- کمیسیون ماده ۲ استانداری ها: رای کمیسیون، مدارک پزشکی، سایر مستندات

۹- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن، سایر مستندات

۱۰- اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی: آگهی آزمون، مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۱۱- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت، سایر مستندات، ‌البته تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

۱۲- اعتراض به آراء کمیسیون‌های مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر، سایر مستندات

۱۳- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت: مدارک مربوط به عضویت، سایر مدارک

۱۴- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱: مصوبه کمیسیون، اسناد مالکیت، سایر مستندت

۱۵- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک‌ها: رای کمیسیون، مدارک مالکیت، سایر مستند

۱۶- قانون توزیع عادلانه آب:

الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی: نظر کمیسیون، مدارک مالکیت، مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع ماده های ۱۹ و ۲۰:

رای هیات سه نفری، رای هیات پنج نفری، اسناد مالکیت، مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:

آگهی مربوطه، نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه، مدارک مالکیت، سایر مستندات

۱۷- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»: رای کمیته فنی، پروانه، سایر مستندات

۱۸- اعتراض به نظر کمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»

آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا، رای کمیسیون، مدارک استخدامی، سایر مستندات

۱۹- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان: رای کمیسیون، مدارک استخدامی،‌ سایر مستندات

البته در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

در  نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری ابتدا باید برگه درخواست را از دفاتر یا ادارات پست با قیمت مصوب ۲۵۰ ریال خریداری و پس از آن نسبت به پر کردن قسمت مشخصات، با دقت و بدون خط خوردگی اقدام شود.

مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره باید دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ردیفی است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال کوتاه نوشته شود، به صورتی که خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد، باید به خاطر داشت که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی  همچون کارکنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست مورد بررسی قرار می گیرد و هر کدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع کار بسیار موثر و مفید خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری باید در انتهای شکایت امضا و یا اثر انگشت خود را ثبت کند، چرا که امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و در مورد کسانی که در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود، تصویر مدارک و مستندات هم باید روشن و بدون ابهام و برابر اصل باشد.

تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی برای مثال اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند لازم است تا ۳ نسخه دادخواست تنظیم شود، رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۵۰۰۰۰ ریال و در مرحله تشخیص ۱۰۰۰۰۰ ریال است،‌البته برگه‌های درخواست مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان رایگان است و هزینه دادرسی ندارد .

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساکن هستید و وقت کافی دارید می‌توانید به نشانی تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره ۱۶ رقمی رایانه ای دریافت کنید؛ در غیر این صورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که ذکر شده با اخذ رسید از پست ارسال کنید.

کسانی که شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره ۱۶ رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده را از سوی دبیرخانه دریفات می کنندکه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.

نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است، چنانچه خواهان (شاکی پرونده) از رای کمیسیون یا هیأتی شکایت داشته و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده به طوریکه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممکن نیست می‌تواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند.

دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است که به اصطلاح قاطع یا حل و فصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش این ست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می شود، بنابراین درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت، البته در صورتی که موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.

موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه

شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و در وکالت نامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت را به روشنی و شفافیت کامل مشخص کند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث  قصد اقامه دعوی دارند بایستی حتماً مدارک نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق، به ضمیمه دادخواست ارسال کنند.

 

گزارش: سعیده اسدیان

به نقل از خبرگزاری فارس

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا