ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

متن سوالات و پاسخ های درس آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت 1391

در . ارسال به وکالت

۲۱ – اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سي نفر باشند، خواهان مكلف است مشخصات ..........

۱ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابلاغ شود.

۲ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي دادخواست به معارض اصلي كه خواهان مشخص كرده ابلاغ و مراتب يك نوبت آگهي مي‌شود.

۳ ) همه‌ي خواندگان را در دادخواست قيد كند ولي مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.

۴ ) خوانده يا خواندگان اصلي را قيد كند و مراتب يك نوبت در روزنامه‌ي كثيرالانتشار آگهي مي‌شود.


۲۲ – چنانچه دادگاه تجديدنظر، در رسيدگي تجديدنظر تشخيص دهد كه سمت دادخواست دهنده‌ي
نخستين محرز نيست بايد ..........

۱ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعواي نخستين را صادر نمايد.

۲ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور راي شايسته به دادگاه
نخستين برگرداند.

۳ ) راي تجديدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محكوم به بي‌حقي نمايد.

۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ي نخستين
اظهار رفع نقص نمايد.


۲۳ – چنانچه حكمي قطعي از دادگاه صادر شود و شخص ثالثي به آن اعتراض نمايد و به
تشخيص دادگاه، جبران خسارات ناشي از اجراي حكم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حكم اجرا مي‌شود اما محكوم‌له مكلف به جبران خسارت مي‌شود.

۲ ) دادگاه دستور لازم را براي جلوگيري از ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي‌نمايد.

۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجراي حكم را معلق مي‌نمايد به شرط آن كه رئيس حوزه‌ي
قضايي با آن موافقت نمايد.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامين متناسب، قرار تاخير اجراي
حكم را براي مدت معين صادر مي‌نمايد.۲۴ – چنانچه دارنده‌ي چك براي مطالبه‌ي وجه آن عليه صادر كننده اقامه‌ي دعوا نمايد
و خوانده سند را اصيل نداند در اين صورت خوانده ...........

۱ ) تنها مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.

۲ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انكار نمايد و در هر حال بار
اثبات اصالت سند به عهده‌ي خواهان است.

۳ ) تنهاي مي‌تواند اصالت سند را انكار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ي
خواهان است.

۴ ) مي‌تواند ادعاي جعل نمايد كه بار اثبات جعليت به عهده‌ي خوانده است. و يا
اصالت سند را انكار نمايد كه بار اثبات اصالت به عهده‌ي خواهان است.۲۵ – دعواي ابطال دستور اجراي سند رسمي در صلاحيت .......... است.

۱ ) هيئت نظارت استان

۲ ) شوراي عالي ثبت

۳ ) دادگاه محل صدور دستور اجرا

۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه شخصي ملك خود را براي مدت دو سال به فرمانداري شهري اجاره دهد اما
مستاجر پس از پايان مدت اجاره، به دستور وزير كشور، از تخليه ملك خودداري نمايد،
مالك، براي تخليه ملك بايد به .......... مراجعه نمايد.

۱ ) ديوان عدالت اداري

۲ ) شوراي حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ ) دادگاه عمومي محل وقوع ملك

۴ ) شوراي حل اختلاف مستقر در ديوان عدالت اداري


۲۷ – دعوايي به خواسته‌ي اثبات نسب اقامه مي‌شود و شخصي به عنوان ثالث وارد دعوا
مي‌شود و محكوم مي‌گردد. حكم محكوميت در دادگاه تجديدنظر استان استوار مي‌شود، در
اين صورت يا علي‌القاعده شخص ثالث مي‌تواند نسبت به اين حكم .......... نمايد.

۱ ) تنها فرجام خواهي

۲ ) فرجام خواهي و اعاده‌ي دادرسي

۳ ) تنها اعاده‌ي دادرسي

۴ ) اعتراض ثالث و فرجام خواهي


۲۸ – چنانچه صدور قرار كارشناسي به درخواست خواهان باشد دستمزد كارشناس .......... و اگر توزيع (توديع ) ننمايد دادگاه بايد .......... نمايد.

۱ ) به عهده‌ي خواهان – قرار توقيف دادرسي صادر

۲ ) به عهده‌ي خواهان – كارشناسي را از عداد دلايل خارج

۳ ) به عهده‌ي خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر

۴ ) بالسويه به عهده‌ي طرفين – قرار توقيف دادرسي صادر


۲۹ – چنانچه خواهان در اولين جلسه‌ي دادرسي درخواست تامين خواسته نمايد و خوانده
در همين جلسه نسبت به مستند دعوا ادعاي جعل نمايد صدور قرار تامين خواسته، پيش از
روشن شدن جعليت يا اصالت سند .......... و اجراي قرار تامين خواسته تا آن زمان ..........

۱ ) مجاز – مجاز است.

۲ ) مجاز – ممنوع است.

۳ ) ممنوع – مجاز است.

۴ ) مجاز – بستگي به نظر دادگاه دارد.

۳۰ – حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۳۱ – چنانچه در پي «ايراد تامين دعواي واهي» خواهان تاميني را كه دادگاه تعيين
نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، بايد ..........

۱ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه قطعي است.

۲ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.

۳ ) حكم بر بطلان دعوا صادر نمايد كه مي‌تواند تنها قابل تجديدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر نمايد كه مي‌تواند قابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد.


۳۲ – چنانچه دعوايي غير مالي در دادگاه عمومي مطرح شود و خوانده در جلسه‌ي دادرسي
حاضر نشود و لايحه ندهد و وكيل نيز معرفي ننمايد و محكوم شود اين حكم نسبت به
خوانده ..........

۱ ) در هر حال حضوري است.

۲ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ قانوني شده باشد.

۳ ) غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.

۴ ) غيابي است مگر اخطاريه و حكم به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد.


۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عين معين باشد و در اجراي قرار تامين خواسته توقيف شده
باشد و حكم به استرداد آن نيز صادر شده باشد خواهان نسبت به اين مال، در برابر
بستانكاران .......... و محكوم به محول (مشمول) مستثنيات دين ..........

۱ ) حق تقدم دارد – مي‌باشد.

۲ ) حق تقدم ندارد – مي‌باشد.

۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن كه خوانده تاجر ورشكسته نباشد – نمي‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشكسته شده باشد – نمي‌باشد.


۳۴ – دعوايي اقامه مي‌شود و دادگاه عمومي، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حكم بر
بطلان دعوا صادر مي‌نمايد، چنانچه از اين راي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظر
بايد راي را ..........

۱ ) قرار تلقي و آن را فسخ نمايد.

۲ ) در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.

۳ ) قرار تلقي راي را استوار نمايد.

۴ ) قرار تلقي و حسب مورد آن را فسخ يا استوار نمايد.


۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شركت خصوصي باشد و در نشاني تعيين شده در دادخواست شناخته
نشود ..........

۱ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي آگهي شود.

۲ ) مفاد دادخواست يك نوبت در روزنامه‌ي رسمي منتشر مي‌شود.

۳ ) دادخواست بايد به آخرين محل سكونت مدير شركت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست بايد به آخرين محلي كه به اداره‌ي ثبت شركت‌ها معرفي شده ابلاغ شود.

۳۶ – چنانچه در جريان رسيدگي به دعوايي كه در دادگاه عمومي اقامه شده به موجب
قانون بعدي، مرجع ديگري ذاتاً صالح شود دادگاه عمومي بايد ..........

۱ ) در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.

۲ ) به رسيدگي ادامه دهد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۳ ) در هر حال قرار عدم صلاحيت صادر نمايد.

۴ ) قرار عدم صلاحيت صادر نمايد مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.


۳۷ – چنانچه خواسته‌ي دعوا مطالبه‌ي يكصد تن گندم باشد كه يكصد ميليون ريال تقويم
شده باشد و به موجب قراردادي كه در كرمانشاه منعقد شده بايد در تهران تحويل شود،
خواهان مي‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومي .......... اقامه نمايد.

۱ ) كرمانشاه يا تهران

۲ ) كرمانشاه يا محل اقامت خوانده

۳ ) تهران يا محل اقامت خوانده

۴ ) كرمانشاه، تهران يا محل اقامت خوانده


۳۸ – چنانچه مالك باغي در تصرفات مالك منزل مسكوني مجاور اخلال جزيي ايجاد نموده
باشد بي‌آنكه در منزل مسكوني تصرف كرده باشد عمل مالك باغ .......... است، ..........
۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.

۲ ) مزاحمت – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت نداشته باشد.

۳ ) در هر حال ممانعت از حق - .

۴ ) ممانعت از حق – حتي اگر منزل مسكوني سند مالكيت داشته باشد.


۳۹ – درخواست صدور دستور موقت در دعواي متقابل .......... است و در دعواي جلب ثالث اصلي ..........
۱ ) مجاز – مجاز

۲ ) ممنوع – مجاز

۳ ) مجاز – ممنوع

۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفين قرارداد براي رسيدگي به اختلاف احتمالي شخص معيني را به دادرسي
(داوري )انتخاب نمايند كه به طور مطلق از دادرسي (داوري) ممنوع است، در صورت بروز
اختلاف ناشي از قرارداد بين طرفين، دعوا ..........
۱ ) در صلاحيت داور است.

۲ ) در صلاحيت داور است به شرط آن كه به صلاحيت داور ايراد نشود.

۳ ) در صلاحيت دادگاه است.

۴ ) در صلاحيت دادگاه است به شرط آن كه به صلاحيت دادگاه ايراد نشود.

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط