ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

متن سوالات و پاسخ های درس حقوق تجارت در آزمون وکالت 1391

در . ارسال به وکالت

سایت حقوقی دادآور

۴۱ - اصولاً حق‌العمل‌كار در برابر طرف معامله مسوول اجراي تعهد آمر .......... در برابر آمر مسوول اجراي تعهدات طرف معامله .......... .

۱ ) نيست اما – است

۲ ) است همچنانكه – است

۳ ) است اما – نيست

۴ ) نيست همچنانكه – نيست


۴۲ - انتخاب اولين مديران شركت سهامي ........... .

۱ ) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد

۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد

۳ ) خاص ممكن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد

۴ ) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء كليه سهامدارن برسد


۴۳ - در شركت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند.

۲ ) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شركت.

۳ ) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق راي دارند.

۴ ) نصف به علاوه يك سهامداران شركت.


۴۴ - طبق مقررات فعلي، مجمع عمومي عادي شركت سهامي بايد ..........، براي رسيدگي
به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشكيل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت

۴ ) در هر موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده كه ممكن است ۵ ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شركت باشد.


۴۵ - شركت سهامي خاص مي‌تواند .......... شركت، سهام ممتاز ترتيب دهد.

۱ ) با تصويب كليه سهامداران

۲ ) با تصويب بيش از نصف سهامداران

۳ ) فقط با تصويب مجمع عمومي

۴ ) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام

۴۶ - تاجر ورشكسته به عنوان مدير عامل يك شركت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت، تصميمات وي .......... معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث

۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام

۴ ) فقط در مقابل هيات مديره همان شركت


۴۷ - در صورتي كه شركت سهامي ورشكست شود، مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تخلف آنان است، .......... مسوول پرداخت باقيمانده ديون شركت هستند.

۱ ) منفرداً

۲ ) منفرداً يا مشتركاً

۳ ) متضامناً

۴ ) منفرداً يا متضامناً


۴۸ - شركت سهامي خاص مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي .......... و رعايت ساير شرايط مربوط، به شركت سهامي عام تبديل شود.

۱ ) فوق‌العاده

۲ ) فوق‌العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده

۳ ) عادي به طور فوق‌العاده

۴ ) فوق‌العاده كه لزوماً با حضور تمام سهامداران تشكيل شود


۴۹ - در شركت با مسووليت محدود،تعداد آراي هر شريك، .......... است كه در شركت دارد ..........

۱ ) به تعداد سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرر كند.

۲ ) به نسبت سهمي - و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرركند.

۳ ) به تعداد سهامي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.


۵۰ – در طول تصفيه شركت سهامي ورشكسته، نقل و انتقال سهام .......... است.

۱ ) مجاز

۲ ) ممنوع اما صحيح

۳ ) ممنوع و باطل

۴ ) فقط بين خود سهامداران مجاز


۵۱ – در تصفيه ارادي شركت سهامي عام ...........

۱ ) طلبكاران شركت و سهامداران بر يكديگر تقدمي ندارند.

۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبكاران شركت داراي حق تقدم هستند.

۳ ) طلبكاران شركت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند.

۴ ) طلبكاران شركت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يكديگر تقدمي ندارند.


۵۲ - شخص «الف» سهم‌الشركه خود در يك شركت نسبي را به شخص «ب» منتقل مي‌نمايد. در
اين صورت نسبت به مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشركه از شركت داشته‌اند ...........

۱ ) «الف» و «ب» مسووليتي ندارند.

۲ ) فقط «ب» با ساير شركا متناسباً مسوول است.

۳ ) فقط «الف» با ساير شركا متناسباً مسوول است.

۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشركه موضوع انتقال مسوول هستند.


۵۳ - مقنن دارنده چك را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته معاف
نموده است، زيرا .......... است.

۱ ) چك سندي رسمي

۲ ) چك درحكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا

۳ ) بدهكاري صادر كننده چك مسلم

۴ ) احتمال بدهكار بودن صادر كننده چك زياد

۵۴ – در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدورچك، كدام
عبارت صحيح است؟

۱ ) موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چك از سند نمي‌گردد.
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.

۴ ) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌گردد.


۵۵ - شخص «الف» چكي را در وجه شخص «ب» يا به حواله كرد او صادر نموده و «ب» نيز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنويسي مي‌نمايد. در اين صورت ايراد «الف» مبني بر بدهكار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چك در صورتي در برابر «ج» قابل استناد است كه «ج» ..........

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.

۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.

۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسيله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.


۵۶ - سفته صادره از سوي شركت «الف» پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي‌گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ..........

۱ ) هيچ يك از مسوولين سفته بري‌الذمه نمي‌شوند.

۲ ) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شركت صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنويسان و ضامنين آنها بري‌الذمه مي‌شوند.

۴ ) ظهرنويسان و ضامنين آنها و ضامنين صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.


۵۷ - در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشكسته، كدام عبارت صحيح است؟

۱ ) حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.

۲ ) ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

۳ ) فقط حكم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.

۴ ) ختم عمليات تصفيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.

۵۸ - كدام عبارت صحيح است ؟

۱ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشكستگي نيز هستند.

۲ ) شركت‌هاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشكستگي نيز خارج هستند.

۳ ) شركت‌هاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشكستگي خارج هستند.

۴ ) شركت‌هاي تضامني، تاجر نيستند اما شركت‌هاي تضامني كه موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشكستگي هستند.


۵۹ - با صدور حكم ورشكستگي .......... ورشكسته حال مي‌شود.

۱ ) فقط ديون

۲ ) فقط مطالبات تجارتي

۳ ) مطالبات و ديون

۴ ) مطالبات تجارتي و ديون


۶۰ - در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشكسته، كدام مورد صحيح است ؟

۱ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي و ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي، دوم ممتازها، سوم غرما

۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه‌هاي ورشكستگي

۴ ) اول ممتازها، دوم هزينه‌هاي ورشكستگي، سوم غرما

 

به نقل از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط