ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

متن سوالات و پاسخ های درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت 1391

در . ارسال به وکالت

۱۰۱ - در دادگاه ويژه روحانيت صدور قرار بازداشت موقّت ..........

۱)در هيچ موردي تجويز نشده و ممنوع است.

۲) در موارد مخصوص در آيين نامه اجباري است و رسيدگي به اعتراض متهّم در صلاحيت
دادستان كل ويژه روحانيت است.


۳) در همه موارد اختياري است و به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه مربوط وابسته است.

۴) در برخي موارد مخصوص در آيين نامه (اصلاحي ۱۳۸۴) اجباري است و اعتراض به قرار
در يكي از شعب دادگاه ويژه مورد رسيدگي واقع مي‌شود.


۱۰۲ - كساني كه حضور آنان در معاينه و تحقيق محلّي ضروري است، چنانچه بدون عذر
موجّه بعد از دعوت شدن حاضر نشوند، فقط .......... جلب مي‌شوند.

۱) در اتّهام قتل عمدي

۲) در جرايم مخلّ امنيّت و محيط زيست

۳) در جرايم چك بلامحلّ و كلاهبرداري

۴) در جرايم مخلّ امنيّت و خلاف نظم عمومي


۱۰۳ - تسليم رونوشت دادنامه پيش از امضاء ..........

۱) كاملاً مجاز است.

۲) ممنوع است و ضمانت اجراي كيفري دارد.

۳) ممنوع است ولي فاقد هر گونه ضمانت اجراست.

۴) ممنوع است و فقط ضمانت اجراي انضباطي دارد.


۱۰۴ - در صورت اعطاي نيابت قضايي، قاضي معطي نيابت ..........

۱) مجاز به تعيين نوع تامين است ولي بايد نظر دادستان متبوع خود را جلب كند.

۲) مجاز به تعيين نوع تامين نيست و بايد تشخيص تناسب قرار را بر عهده قاضي مجري نيابت قرار دهد.

۳) مي‌تواند نوع تامين را معيّن كرده و يا آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.

۴) مكلّف است چنانچه تامين از نوع قرار بازداشت موقّت باشد آن را تعيين و مورد
تصريح قرار دهد و مجاز نيست آن را به نظر قاضي مجري نيابت واگذار كند.


۱۰۵ - چنانچه شخص ثالثي اقدام به توثيق وثيقه به نام متّهم كرده باشد، در صورت
امتناع يا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضايي در موارد قانوني و محكوميّت او، وثيقه
ضبط و .......... از آن پرداخت مي‌شود.

۱) فقط جزاي نقدي

۲) ضررو زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي به تشخيص دادستان

۳) جزاي نقدي و ضررو زيان مدعي خصوصي

۴) هم جزاي نقدي و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي با موافقت وثيقه گذار۱۰۶ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل .......... است.

۱) سه روز جز در موارد استثنايي

۲) يك هفته با لحاظ ايام تعطيل

۳) سه روزدر همه موارد و بدون استثناء

۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء


۱۰۷ - چنانچه يكي از اتباع ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميّت جمهوري اسلامي
ايران مرتكب جرمي شده در ايران دستگير شود، .......... محاكمه مي‌شود.

۱) در دادگاهي كه در حوزه آن دستگير شده است

۲) دردادگاه‌هاي كيفري عمومي يا كيفري استان تهران

۳) در مراجع قضايي تهران در صورتي كه تابعيت خارجي تحصيل نكرده باشد

۴) فقط در صورت ارتكاب جرايم مستوجب حدّ يا قصاص و آن نيز مشروط به عدم كسب
تابعيّت خارجي، در مراجع كيفري تهران.


۱۰۸ - افراد داراي مجوّز از نيروي مقاومت بسيج مي‌توانند .......... به عنوان ضابط اقدام كنند.

۱) فقط در موارد اعلام نياز ساير ضابطين

۲) در جرايم غير مشهود و غير آن به دستور مقامات مافوق

۳) در همه جرايم اعم از مشهود و غير مشهود

۴) در جرايم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطين و يا عدم اقدام آنها۱۰۹ - رسيدگي به تخلّفات افراد صنفي در مواردي كه واجد عناوين كيفري نباشد در .......... انجام مي‌پذيرد.


۱) سازمان تعزيرات حكومتي

۲) انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده

۳) سازمان نظام صنفي

۴) محاكم عمومي


۱۱۰ - اعمال نظارت قضايي دادستان بر ضابطان دادگستري ..........

۱) مستلزم هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنهاست.

۲) ملازمه با هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي آنها ندارد.

۳) منحصراً در خصوص نيروي انتظامي نيازمند هماهنگي با سلسله مراتب فرماندهي است.

۴) در قوانين پيش‌بيني نگرديده و دادستان منحصراً رياست اداري بر ضابطان دادگستري دارد.


۱۱۱ - رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در كدام يك از مراجع قضايي صورت مي‌گيرد؟

۱) دادگاه كيفري استان

۲) منحصراً محاكم عمومي محل انتشار نشريه

۳) منحصراً محاكم عمومي مراكز استان‌ها

۴) محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي محل انتشار نشريه۱۱۲ - صدور دستور ضبط وثيقه از اختيارات .......... است و رسيدگي به اعتراض نسبت
به دستور ضبط وثيقه در صلاحيت .......... قرار دارد.

۱) دادستان- دادگاه عمومي

۲) رئيس حوزه قضايي - دادگاه عمومي

۳) دادستان - دادگاه تجديد نظر استان

۴) رئيس حوزه قضايي - دادگاه تجديد نظر استان


۱۱۳ - چنانچه دادگاه كيفري استان پس از رسيدگي به اتّهام قتل عمد، جنايت واقع شده
را غيرعمد تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است ..........

۱) پرونده را مستقيماً به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم ارجاع مي‌دهد.

۲) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم
به دادسراي مركز استان ارسال مي‌كند.

۳) به اين بزه رسيدگي و پس از اعلام ختم دادرسي حكم مقتضي را صادر مي كند.

۴) پرونده را جهت صدور كيفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومي جزايي محلّ وقوع جرم
به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌كند.


۱۱۴ - پس از تاييد حكم محكوميّت كيفري در ديوان عالي كشور، مشخّص مي‌شود محكوم
عليه داراي محكوميّت‌هاي قطعي ديگر بوده كه مشمول مقرّرات تعدّد جرم مي‌باشد،
ديوان عالي كشور، با طي تشريفات قانوني، كليّه احكام صادره را نقض كرده و پرونده
را جهت صدور حكم واحد به ........... ارجاع مي‌دهد.

۱) دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم

۲) دادگاه صادر كننده آخرين حكم قطعي

۳) شعبه هم عرض دادگاه صادركننده آخرين حكم قطعي

۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم


۱۱۵ - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي ..........

۱) مكلّف است با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت عدم حضور
شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.

۲) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم
حضور شاكي با مدعي خصوصي مانع رسيدگي خواهد بود.

۳) مكلّف است يا تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت نمايد. در اين وضعيت، عدم حضور
شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي خواهد بود.

۴) در صورت لزوم با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين وضعيت عدم
حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.۱۱۶ - حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.


۱۱۷ - دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرايم ......... دارد.

۱) مشاوران وزرا

۲) مديران كلّ اطلاعات استان‌ها

۳) شهرداران مراكز استان‌ها

۴) نظامي افسران از درجه سرتيپ به بالا


۱۱۸ - در حوزه قضايي بخش كه دادسرا تشكيل نمي‌شود، وظايف دادستان بر عهده كيست؟

۱) رئيس حوزه قضائي

۲) دادستان مركز شهرستان

۳) دادرس علي البدل

۴) دادستان نزديكترين حوزه قضايي


۱۱۹ - كدام يك از اشخاص، حق درخواست اعاده دادرسي را ندارند؟

۱) وكيل محكوم عليه

۲) رئيس حوزه قضايي

۳) دادستان كلّ كشور

۴) رئيس ديوان عالي كشور


۱۲۰ - كدام مورد از موارد احاله نيست؟

۱)محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد.

۲) بيشتر شهود و شكات در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

۳) بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

۴) به تشخيص رئيس قوّه قضائيه يا دادستان كلّ كشور، به منظور حفظ نظم و امنيّت
احاله لازم باشد.

 

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط