ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

كليد سوالات آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت - 92 منتشره از سوی سازمان سنجش

در . ارسال به وکالت

شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح شماره سوالگزینه صحیح
1 1 31 2 61 1 91 3
2 3 32 3 62 1 92 2
3 2 33 1 63 2 93 2
4 4 34 4 64 4 94 4
5 1 35 2 65 3 95 4
6 2 36 3 66 4 96 1
7 2 37 1 67 3 97 1
8 3 38 2 68 1 98 2
9 3 39 1 69 4 99 4
10 4 40 4 70 3 100 3
11 1 41 3 71 4 101 3
12 4 42 4 72 1 102 4
13 1 43 2 73 2 103 2
14 2 44 3 74 4 104 3
15 1 45 1 75 2 105 1
16 3 46 1 76 1 106 4
17 4 47 4 77 3 107 3
18 3 48 4 78 4 108 1
19 2 49 1 79 2 109 2
20 2 50 2 80 4 110 4
21 3 51 3 81 3 111 2
22 1 52 4 82 3 112 1
23 2 53 3 83 4 113 2
24 4 54 3 84 1 114 3
25 4 55 2 85 1 115 1
26 2 56 1 86 4 116 2
27 1 57 2 87 1 117 3
28 3 58 2 88 4 118 2
29 3 59 2 89 2 119 2
30 4 60 2 90 1 120 3

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط