ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا می دانید که ...(35)

در . ارسال به پرسش و پاسخ ها

آيا مي‌دانيد تعزير چيست؟ و حداقل و حداكثر ميزان تعزير چگونه قابل محاسبه بوده و شلاق تعزيري حداكثر چقدر مي‌تواند باشد؟
ماده 16 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبيل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختيار به قاضى كه به تشخيص خود تعيين مجازات كند. ماده 16 نمي‌تواند مستند قانونى براى تعزير اشخاص قرار گيرد.
- نظريه 327/ 7- 18/ 1/ 1363: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حكم به تأديه شتر يا گاو به عنوان ديه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نيست زيرا جزاى نقدى منحصر است به وجه نقد.
- نظريه 2490/ 7- 13/ 4/ 1366: در تمام مواردى كه در امر كيفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و يا جريمه است.
- نظريه 4114/ 7- 20/ 6/: با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيرى را تا 74 ضربه تعيين نموده است معلوم مي‌شود كه در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.
- به تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى 1378 رجوع شود.
به نقل از ایسنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط