ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ......به لحاظ عدم امکان تسليم عين مستاجره از طرف خوانده

ارسال به نمونه دادخواست

خواسته: صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ......به لحاظ عدم امکان تسليم عين مستاجره از طرف خوانده          

            

دلایل:     1-       فتوکپي مصدق قرارداد اجاره 2- فتوکپي مصدق اظهارنامه شماره......   

 

شرح دادخواست:              

                                                                                                                                                                            

                   رياست محترم مجتمع قضايي/دادگستري ......

با سلام - احتراماً به استحضار عالي مي رساند:

1-       اينجانب به موجب قرارداد مورخه .... يکباب منزل مسکوني داراي پلاک ثبتي .... واقع در بخش..... شهرستان..... را از خوانده محترم اجاره نمودم.

2-       نظر به اينکه مستاجر قبلي با انقضاء مدت اجاره حاضر به تخليه عين مستاجر نگرديده است خوانده نمي تواند عين مستاجره را تسليم اينجانب نمايد. و با ارسال اظهارنامه شماره..... نامبرده عدم توانايي خود را به تسليم عين مستاجره اعلام نموده است.

عليهذا با تقديم اين دادخواست مستنداً به ماده 476 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني  صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ .... با احتساب کليه خسارات قانوني مورد استدعاست.                       

                   محل امضاء مهر

اثر انگشت

                                                                                           

                                                                                            

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط