ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي انتقال

ارسال به نمونه دادخواست

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل

 

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه -  شماره –پلاك

خواهان

خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

ابطال وكالت نامه شماره      دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان " و نيز سند انتقال شماره       دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان " به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست  كپي مصدق: 1-وكالتنامه شماره       دفتر خانه "‌شماره و نام شهرستان " 2 -مبايعه نامه تنظيمي. 3- شهادت شهود

رياست محترم مجتمع قضايي" نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

 اينجانب با تنظيم وكالت نامه فوق الاشعار به خوانده/خواندگان در جهت اجاره منزل مسكوني خود واقع در پلاك ثبتي شماره      /      بخش  "‌شماره و نام شهرستان "  اعطاي وكالت بلا عزل نموده ام نظر به اينكه خوانده/خواندگان با تنظيم مبايعة مذكور در فوق از حدود اختيارات وكالتي اعطايي تجاوز كرده و با اقدام به تنظيم سند رسمي انتقال خسارات زيادي را به اينجانب وارد كرده اند فلذا صدور حكم به ابطال وكالت نامه شماره       دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان " و نيز سند انتقال قطعي معامله تنظيمي در دفترخانه "‌شماره و نام شهرستان " به استناد مواد 247 و 663 قانون مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط