ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

روش محاسبه حق کسب و پیشه مغازه در رویه قضایی

در . ارسال به تجربیات یک وکیل

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه حقوقی شهرستان ............
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ..................... "شماره بایگانی شعبه 89......6" موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: ........................... به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: میزان حق کسب و پیشه از تاریخ اجاره ملک توسط خوانده تاکنون و زمان اجرای حکم را تعیین و اعلام نمایند.

- نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه شامل
زیرزمین به صورت انباری و همکف به صورت تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 مترمربع در هر طبقه با مصالح بنایی فرسوده و سقف طاق ضربی می باشد، که هم اکنون شغل فروش لوازم ................ در آن مشاهده می شود، و با توجه به واگذار نشدن حق سرقفلی به مستاجر، موقعیت محلی این ملک و ارزش روز سرقفلی محل، مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در ابتدای سال 1361 "معادل 400 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 29 سال"، و مبلغ اجاره بهای واریزی مستأجر در حال حاضر "معادل 10,000 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای ماهانه کنونی این ملک "حدود 100,000 تومان"، تناسب اجاره بهای پرداختی مستأجر با اجاره بهای واقعی "حدود 10 درصد اجاره واقعی"، وضعیت شهرت کسبی ملک حسب آمار ابرازی مستاجر "فروش ماهانه سال 1389 در حدود 85,000,000 ريال، و میزان سود ناخالص ماهانه در حدود 12,500,000 ريال با درصد سود مجاز 15 درصد حسب ضرایب سود مجاز وزارت بازرگانی"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی در طول 29 سال حسب آمار ابرازی مستأجر "در حدود 900,000 تومان"، و . . . . . . در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب را حداکثر برابر 120,000,000 ريال معادل دوازده میلیون تومان برآورد و اعلام می نمایم.

از وبلاگ سیدفرشیدغزنینی هاشمی

ارسال به شبکه های اجتماعی