ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

کتاب « بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

سایت حقوقی دادآور
کتاب « بایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری» به همت دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.
این کتاب حاوی مقالات برگزیده نخستین همایش ملی «پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصت ها و چالش ها» است که با همکاری نشر میزان به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب شامل مقدمه و پنج فصل است. فصل اول این کتاب به «مدیریت و روش تحقیق در حوزه عدالت کیفری»، فصل دوم به «پژوهش های راهبردی و رویکردهای پژوهش در حوزه عدالت کیفری» و فصل سوم به «پژوهشهای کاربردی در حوزه عدالت کیفری» اختصاص دارد.
در ادامه، عناوین مقالات این کتاب را می توانید مطالعه نمائید.

مقدمه................................................دکتر جعفر صادق منش- مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح
در آمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصت ها و چالش ها..........................................دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی   

فصل اول: مدیریت و روش تحقیق در حوزه عدالت کیفری
کاربرد پیشرفتهای اخیر جامعه شناسی حقوق در مسئله یابی پژوهشهای قضایی...........................  دکتر سید محمود نجاتی حسینی
بایسته های پژوهش در حوزهی قانونگذاری کیفری................................................................................... دکتر حمید دلیر
بایسنه های تدوین سند ملی پیشگیری از وقوع جرم....................................................................... دکتر محمد هادی توکلپور
بایسته های پژوهش قضایی در فضای مجازی............................................................  دکتر حسین آل کجباف – سجاد اختری
دادرسی الکترونیکی : از مدیریت پرونده تا راهبری دادرسی.......................................................... امیر حسین جلالی فراهانی
کارآمدی ابزارها و روشهای گردآوری، توصیف و تحلیل و آمار جنایی ....................................................مجتبی شیرودبزرگی
مبانی اخلاق پژوهش با تأکید بر پژوهش در قلمرو عدالت کیفری و جرمشناسی......................... دکتر  امیر مرادی –  محمد یوسفی
آسیب شناسی جایگاه پژوهش در ساختار جامعه علمی و نظام قضایی کشور........................................................... علی فرخشه
بایستگی های اخلاقی در فرآیند پژوهشهای کیفری و آسیب شناسی آن............................... داود سیفی  قره یتاق -  محمد مهدی پور
بایستههای پژوهش در فضای مجازی .................................................................................................. دکتر بتول پاکزاد
بررسی کارآمدی دادرسی الکترونیک و تحقق آن به عنوان یکی ازمولفه های شهر الکترونیک...........سلیمان میرزاپور –  ولی حیدری
اهمیت و ضرورت پژوهش در نظام عدالت کیفری ......................................................................................محمد کربلایی
کارآمدی دادرسی الکترونیک در نظام عدالت کیفری...................................................................................مهدی محمدزاده
کارآمدی خدمات الکترونیکی و فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه عدالت کیفری....... سودابه رضوان- مرضیه سادات آقامیرسلیم

فصل دوم: پژوهش های راهبردی و رویکردهای پژوهش در حوزه عدالت کیفری
تأثیر شیوه و روش قانون نویسی بر قانون گرایی در جامعه: بررسی موردی قوانین نیروهای مسلح....................دکتر عباس کریمی 
بازخوانی عدالت  دراندیشه مقام معظم رهبری............................................................................. دکتر محمدباقر  قربانزاده
نقش گفتمان دانشگاهیان در تحولات عدالت کیفری........................................................................... دکتر امیرحسن نیازپور
تبیین مفهومی و تطبیقی و نظم عمومی و نظام در سپهر حوزه حقوق عمومی ایران........................... دکتر سید محمد مهدی غمامی  
خاستگاه و جایگاه سند ملی پیشگیری از جرم........................................................................................ محمد رضا  شرفی
خاستگاه وجایگاه تدوین سندملی پیشگیری از وقوع جرم درنظام عدالت کیفری...................................................... هاجر سپهوند
تجلی جهان بینی توحیدی در حقوق کیفری..........................................................................................دکتر مجتبی جاویدی
آینده پژوهی و نظام قضایی کشور...........................................................................................  ابوالحسن هاشمی امام زاده 
نقش رویکرد آینده پژوهی در عدالت کیفری و جرم شناسی...... رضا تاج آبادی – محمد رحیمی – محمدرضا علیپور – سمیه شعبانی

فصل سوم : پژوهشهای کاربردی در حوزه عدالت کیفری 

بایدها و نبایدهای اجرای علنی کیفری ........................................................................... دکتر علی نجفی توانا – ایوب میلکی
جایگاه عدالت کیفری در قرآن و سنت .................................................................................................  دکتر غلام الواری
امنیت قضایی و مسئولیت قانونی نهادهای امنیتی دولت........................................................................... دکتر جمشید شریفیان
رعایت حقوق شهروندی در هیأتهای انضباطی ن.م. در پرتو حق برخورداری از دادرسی عادلانه .. دکتر مهدی ساقیان – احسان محمدی کنگ سفلی
بررسی میزان آگاهی پزشگان از قوانین و مقررات مرگ مغزی ....دکتر مسعود قادی پاشا ،زهره تاجالدینی ، مهین شاهرخی، حوریه نجیبزاده،سمیع اله کاظمی،سیدمحمدتقی فضل هاشمی
رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاههای نظامی ..........................................................................عبدالمجید رمضانی
مبانی استاندارد سازی رفتار و عملکرد مقامات پلیسی در نظام حقوقی شهروند مدار................................................... مجید مرادی
" مقام تعقیب "و حفظ حقوق شهروندی (گونهای از رعایت حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری... حامد راهدارپور – اصغر رضایی مفرد، فرشاد چنگایی
راهکارهای سیاست جنایی در قبال آمار جنایی................................................... دکتر علیرضا میر کمالی – محمد علی خادم الفقرا
مقایسه بزه دیده از جرم در عدالت بازپرورانه و عدالت ترمیمی..........................................................................میترا رضاییان
رسیدگی به تظلم دردمندانه؛ نمونهی اجرای عدالت در گذشته و برگزاری مجالس  مظالم در متون اندرزی...دکتر ناصرکاظمخانلو- زیبا اسماعیلی
نقش پیشگیری پلیسی مدرن وامنیت پایدار در نظام عدالت کیفری ایران............................................................... محمد هادی کاوه
استاندارد سازی رفتار ضابطان در نظام عدالت کیفری .......................................................................................  فرزاد عبدی
مروری بر استانداردهای رفتاری ضابطان دادگستری مطالعه موردی ضابطان خاص وزارت دفاع... مجتبی انصاریان- جواد منزوی بزرگی
دادرسی عادلانه در دادگاههای  نظامی در پرتو اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی............................................................... سعید شیخ
حق آگاهی متهم، جلوهای از دادرسی عادلانه در پرتو حمایت کیفری ................................................... جواد صالحی، رضا زید آبادی
مطالعه تطبیقی عدالت کیفری و عدالت ترمیمی؛ الگوها و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم.................................. محبوب خانهسرایی
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط