ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مواد مخدر علت بروز 25 درصد جرایم

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت:
براساس تحقیقات بنیاد علوم رفتاری، مواد مخدر علت بروز 25 درصد از جرایم در کشور
است.


دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به
کاهش چشمگیر جرایم خشونت آمیز و سازمان یافته و از طرفی افزایش جمعیت کیفری
زندانها،  براساس مطالعات انجام شده 25 درصد جرایم بطور مستقیم ریشه در مواد مخدر
دارد.


وی گفت:براساس تحقیقات انجام شده جرایم خرد یعنی آندسته از بزه هایی که ارزش
مالی آن زیر یک میلیون ریال است 20 درصد افزایش یافته و علت اصلی آن نیز سرقتهایی
است که بوسیله معتادان برای تهیه پول مواد مخدر انجام می شود.


این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: سرقت وسایل خودرو ، کیف زنی و اینگونه
ناهنجاریها ریشه مستقیم در اعتیاد و مواد مخدر دارد ضمن آنکه عمده فروشی های مواد
مخدر نیز بخش اعظمی از جرایم شهری می باشد.


به گفته ابهری، با توجه به کاهش 70 درصدی جرایم خشن، کارشناسان و صاحب نظران
امیدوارند با ادامه روند مقابله با مافیای مواد مخدر آسیبهای مربوط به کارتن خوابی،
انتقال امراض مصری و جرایم خرد نیز از جامعه ریشه کن شده و جمعیت کیفری زندانها نیز
کاهش یابد.

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت:
براساس تحقیقات بنیاد علوم رفتاری، مواد مخدر علت بروز 25 درصد از جرایم در کشور
است.


دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به
کاهش چشمگیر جرایم خشونت آمیز و سازمان یافته و از طرفی افزایش جمعیت کیفری
زندانها،  براساس مطالعات انجام شده 25 درصد جرایم بطور مستقیم ریشه در مواد مخدر
دارد.


وی گفت:براساس تحقیقات انجام شده جرایم خرد یعنی آندسته از بزه هایی که ارزش
مالی آن زیر یک میلیون ریال است 20 درصد افزایش یافته و علت اصلی آن نیز سرقتهایی
است که بوسیله معتادان برای تهیه پول مواد مخدر انجام می شود.


این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: سرقت وسایل خودرو ، کیف زنی و اینگونه
ناهنجاریها ریشه مستقیم در اعتیاد و مواد مخدر دارد ضمن آنکه عمده فروشی های مواد
مخدر نیز بخش اعظمی از جرایم شهری می باشد.


به گفته ابهری، با توجه به کاهش 70 درصدی جرایم خشن، کارشناسان و صاحب نظران
امیدوارند با ادامه روند مقابله با مافیای مواد مخدر آسیبهای مربوط به کارتن خوابی،
انتقال امراض مصری و جرایم خرد نیز از جامعه ریشه کن شده و جمعیت کیفری زندانها نیز
کاهش یابد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط