ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه ى قرارداد حق الوكاله(قرارداد مالی)

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

بنام خدا
پيرو قرارداد وكالت تنظيمي شماره مورخ قرارداد حق الوكاله به شرح ذيل منعقد گرديد .

قرارداد حق الوكاله
ماده يك ) طرفين قرارداد :
وكيل :

موكل : (يا متعهد پرداخت)

ماده دو ) موضوع وكالت :

ماده سه ) حق الوكاله و نحوه ى پرداخت آن:

ماده چهار) شرايط :
الف ) كليه هزينه هاي طرح دعوي، كارشناسي تهيه و تصديق اصول اسناد و مدارك و امثالهم، حسب اعلام وكيل به عهده موكل است و در صورتيكه بعلت تاخير در تاديه هزينه ها از ناحيه موكل خساراتي متوجه وي شود وكيل مسئوليتي ندارد .
مواردى كه نياز به اعلام از ناحيه ى وكيل باشد، به هر صورت و طريق ممكن، اعم از نمابر، پيامك يا استفاده از هر يك از نرم افزارهاى ارتباطى امكان پذير مى باشد.
ب ) پس از امضاء اين قرارداد و اولين اقدام وكالتى، ولو اقدام به ابطال تمبر مالياتى، هر گونه توفيقي كه در انجام امر مورد وكالت حاصل شود اعم از اينكه توفيق مورد نظر ظاهرا" در نتيجه اقدامات موكل باشد يا بر اثر وضع مقررات جديد حاصل گردد و يا موجبات صلح و سازش طرفين فراهم گردد به هر صورت و به هر شكل توفيق وكيل محسوب و نتيجه به هر يك از صور متصوره كه خاتمه يابد، حق الوكاله و حق الزحمه وكيل به شرح منعكس در ماده 3 محاسبه و پرداخت مي گردد. درصورت صلح و سازش، موافقت كتبي منقوش به اثر انگشتِ وى و يا حضور و امضاء موكل در جلسه لازم و ضروريست .
ج ) تهيه وسيله اجراي قرارهاي احتمالي دادگاهها، معرفي شهود و مطلعين، به عهده موكل است و وكيل در صورت امكان در اين موارد با موكل همكاري خواهد كرد .
د ) به موكل تذكر داده شده كه در صورت موفقيت در دعوي ممكن است هزينه هاي داوري و دعوي و حق الوكاله و خسارت مورد حكم دادگاه قرار نگيرد .
ه ) مبالغ پرداختی به عنوان حق الوکاله به وکيل، به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطى قابليت استرداد ندارد، و موکل در هيچ صورتی نمی تواند نسبت به آن مبالغ پرداختی ادعايى داشته باشد.
و) به موكل ياد آوري شد كه تعيين اوقات دادرسي با محكمه است و نيز به موكل تذكر داده شد تعهد وكيل صرفا" به انجام دفاع است و نسبت به نتيجه دعوي و حكم كه قانونا" با محكمه است هيچ تعهدي ندارد. همچنين به موكل تذكر داده شده كه وكالت وكيل صرفاً مرحله بدوي و تجديد نظر است و اجرا با موكل است.
ز) عدم پرداخت هر يك از حق الوكاله ها موجب ايجاد فسخ قرارداد براي وكيل بوده و موكل هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت وجوه پرداختي وكيل به جهت هزينه هاي دادرسي و كارشناسي و اجرا و غيره به هيچ وجه قابل استرداد نيست. در صورت عزل وكيل از ناحيه موكل حق دريافت حق الوكاله نسبت به درصد كارهاي انجام شده به اضافه نصف حق الوكاله خواهد بود.
ح ) اگر در جريان دادرسي و سير پرونده اسناد و مداركي بر خلاف ادعا و اظهارات موكل بدست آيد يا در دادگاه ارائه گردد كه بر اساس آن موكل محكوم به بيحقي گردد از اين جهت مسئوليتي متوجه وكيل نخواهد بود.
ط ) جلب متهم صرفاً با مساعدت وكيل به عمل می آيد، لكن معرفی متهم به مأمور انتظامی به منظور دستگيرى وی، توسط موکل يا نماينده ى معرفى شده از ناحيه ى وی امکان پذير است و اصولاً وكيل در اين قسمت مداخله اى ندارد.
ي ) اثر عدم پيشرفت كار مشروحاً به موكل تذكر داده شد و ايشان با آگاهى كامل، نسبت به امضاء اين قرارداد اقدام مى نمايند.
اين قرارداد در دو نسخه ى متحدالمتن و در..... صفحه، به استناد ماده 10 قانون مدني و ماده 19 لايحه قانوني
استقلال كانون وكلاي دادگستري و تنظيم و تمام صفحات آن به امضاء طرفين رسيد.
مورخ :
وكيل : موكل( يا متعهد پرداخت)

به نقل از کانال هنر دفاع

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط