ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

نظریه شماره 161/7 مورخ 25/1/1372
«دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است.»
سؤال: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست بر مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأی صادر نموده یا آنچه که در دادخواست تقویم شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده 666 قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد.

****

نکته: رویه محاکم در حال حاضر اینگونه نیست و اگر موضوع تعهد، مال باشد دعوا، مالی محسوب میشود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط