ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظریه مشورتی کاربردی پیرامون فریب دیگران از طریق روگرفت رنگی چک

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه4022/7

تاریخ نظریه1390/09/05

نظریه
مطابق نظریه کارگروه قوانین جزائی: تهیه تصویر چک با استفاده از دستگاه کپی رنگی قابل انطباق با مواد 523و537 قانون مجازات اسلامی نیست، ولی چنانچه به عنوان ابزار برای فریب دیگران و بردن مال آنها باشد موضوع می تواند کلاهبرداری محسوب که تشخیص و تطبیق اعمال انجام شده بر عهده قاضی رسیدگی کننده خواهد بود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط