ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظریه مشورتی بسیار کاربردی پیرامون مطالبه نفقه زوجه

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه1765/92/7

تاریخ نظریه1392/09/11

نظریه
انتهای بازه زمانی که از سوی زوجه به عنوان مدت مربوط به مطالبه نفقه معوقه ذکر شده، زمان تقدیم دادخواست است اما برابر ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته وی در جلسه اول دادرسی قابل افزایش است که در فرض سؤال نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط