ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چند نظریه مشورتی کاربردی و متناقض پیرامون حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از پرداخت محکوم ٌ­به

در . ارسال به نظرات مشورتی


شماره نظریه1321/7
تاریخ نظریه1391/06/29
نظریه
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 مبنی بر اینکه حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم ٌ­به یا دین نیز رعایت می شود.

شماره نظریه4581/7
تاریخ نظریه1390/11/05
نظریه
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

شماره نظریه1802/7
تاریخ نظریه1389/03/25
نظریه
حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد.ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

شماره نظریه2400/7
تاریخ نظریه1391/11/30
نظریه
مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در مدنی از جمله ماده 507 مبنی بر این که حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی درهر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکومٌ­ به یا دین نیز رعایت می شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط