ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اجرا، حق اخذ تامین از محکوم علیه غیابی ندارد

در . ارسال به نظرات مشورتی

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
سؤال: چنانچه محکوم علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید این که حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
شماره پرونده 1952 ـ 127/1 ـ 92

نظریه شماره7/93/26 ـ 1393/1/18

با توجه به تبصره 1ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری3 مصوب سال 1378، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمیتواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچهمحکومٌعلیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میگردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده 217 قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ مینماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌعلیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام مینماید. اضافه میشود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی