ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چون از مدیون اصلی (‌تاجر ورشکسته‌) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه2996/93/7
تاریخ نظریه1393/12/02
نظریه
1-با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می باشد.
2-‌با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (‌تاجر ورشکسته‌) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد.
3- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه‌، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی‌، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه ‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض‌، منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

ارسال به شبکه های اجتماعی