ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه)

در . ارسال به نظرات مشورتی

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در مواردی که مهریه عندالاستطاعه است زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: 1393/04/11شماره رای نهایی: 9309970224700579

رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقایان م. و ر. هر دو ز. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1889- 28/12/92 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی خانواده بهارستان که بر ردّ درخواست تمکین به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی به نظر وارد است زیرا به‌موجب قانون پس از وقوع عقد نکاح زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند که ازجمله تکالیف زن تمکین از همسر است مگر اینکه عذر موجهی بر عدم تمکین داشته باشد زوجه عذر موجهی بر عدم تمکین ارائه ننموده است، حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی نیز امر استثنایی است و منحصراً قابل تسری در مواردی است که مهریه حال باشد و شامل مهریه عندالاستطاعه نمی‌گردد و اینکه مهریه عندالاستطاعه معلق و مشروط بوده زمان مطالبه شامل حق حبس نمی‌گرد د و ازآنجاکه تجدیدنظرخواه مقدمات تمکین ازجمله منزل مستقل را فراهم نموده است لذا ردّ درخواست تمکین به نظر موجه نمی‌رسد با نقض حکم وفق مواد 1102- 1103- 1114 قانون مدنی زوجه را ملزم به تمکین از همسرش می‌نماید این رأی قطعی است.
رییس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی
کانال حقوقی دادآور

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط