ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

چند نظریه مشورتی در زمینه افزایش مهریه پس از عقد نکاح

در . ارسال به نظرات مشورتی

شماره نظریه414/7
تاریخ نظریه1387/02/02
نظریه
1- افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب میشود. 2- دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می باشد و در صورتیکه در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است.
⚖️⚖️⚖️

شماره نظریه4923/7
تاریخ نظریه1389/08/17
نظریه
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی­باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می­گردد کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می­باشد.
⚖️⚖️⚖️
شماره نظریه292/7
تاریخ نظریه1390/01/24
نظریه
افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم الوفاءمی باشد. بنابراین زوجه می تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است.
⚖️⚖️⚖️
شماره نظریه2247/7
تاریخ نظریه1390/04/06
نظریه
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب می­شود.
⚖️⚖️⚖️
شماره نظریه765/92/7
تاریخ نظریه1392/04/25
نظریه
افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم الوفاءبوده و بر همین اساس زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می باشد و عدم امضاء زوجه ذیل سند مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط