ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سؤال در بزه نشر اکاذیب

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظریه مشورتی
سؤال در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می باشد یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟

شماره پرونده 676 ـ 224 ـ 93
نظریه شماره 7/93/974 ـ 25/4/1393

بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع »مکتوب« و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده 698 و از جمله »عرایض «، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصارا ارتکاب بزه های معنونه در قالب کتابت است.

ارسال به شبکه های اجتماعی