ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نظريّه شماره ۷/۲۶۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۹ اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوّه قضائيه

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظر به اين‌كه بين دعوى اصلى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى انتقال و دعوى تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط كامل موجود بوده به نحوى كه رسيدگى در يكى از دعاوى فوق مؤثر در ديگرى است لذا در تمام مراحل دادرسى اين دو دعوى بايد توأما مورد رسيدگى واقع شوند، هرچند بهاى خواسته در دعوى اصلى به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قطعى است و در دعوى تقابل بهاى خواسته به ميزانى باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديد نظر باشد. 

بنابراين با توجه به مراتب ياد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوى تقابل و با توجه به لزوم رسيدگى توأما به هر دو پرونده تقويم بهاى خواسته در دعوى اصلى به خواسته تنظيم سند رسمى انتقال به ميزانى كمتر از دعوى تقابل، از حيث رسيدگى در مرحله تجديد نظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجديد نظر مكلّف است هر دو دعوا را توأما مورد رسيدگى قرار دهد.

ارسال به شبکه های اجتماعی