ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظریه مشورتی
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
« منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است»
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖

سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است.

نظریه شماره 7/2490 ـ 1382/4/1
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده433* قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأئید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده438 (2) همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلاً به تأئید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است.
⚖⚖⚖
*ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است.
‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط