ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

استفاده از عنوان دکتری

در . ارسال به نظرات مشورتی

نظریه مشورتی
سؤال
نظر به اینکه در راستای موافقتنامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق٬ برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم٬ گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قيد شده «گواهينامه درشرایط احراز رشته های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهيد آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور٬ موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده٬ مجاز میباشد؟

۳۰/۱/۱۳۹۴ ـ ۲۲۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی«استفاده از عناوین علمی دکتر٬ مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين میگردد٬ توسط هر فرد برای خود٬ مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیيد رسمی وزارتخانه های علوم٬ تحقيقات و فناوری یا بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد. مرتکبـين استفاده غيرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نيز به موجب رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ٬۱۶/۱۱/۱۳۷۹ مدرک تحصيلی میبایستی به تأیيدشورای ارزشيابی وزارت علوم٬ تحقيقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) میرسيد و در فرض استعلام٬ باتوجه به این که در چنين گواهيهای صرفاً اجازه درج عنوان«ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است٬ بنابراین بدیهی است٬ نميتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهیهای مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غيـرواقعی از مدارج تحصـيلی میگردد٬نمی تـوان این عـناوین را بکاربرد.

ارسال به شبکه های اجتماعی