ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو

در . ارسال به نظرات مشورتی


شماره پرونده 1964 ـ 127/1 ـ 92

سؤال) درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

آقای »الف« خودرویی را که سند آن به نام خود وی می باشد با فروشنامه عادی به آقای »ب« می فروشد و شخص »ب« همین خودرو را با مبایعه نامه عادی به »ج« واگذار می کند و »ج« با فروشنامه عادی به »د« می فروشد. حال، شخص »د« جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت »ج« و »الف« کفایت می کند؟

نظریه شماره 7/93/100 ـ 1393/1/27

دعوای الزام به انتقال سند رسمی باید لزوما به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن ها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی با رعایت شرایط قانونی بلا اشکال است.

ارسال به شبکه های اجتماعی