ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی کافی است یاخیر؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

سؤال

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتیجتاً گسترش طریقه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیش‌بینی آن در ماده ۶۵۵ الحاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی کافی است یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صراحت ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره ۳ همان ماده و مفاد ماده ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره۲ ماده ۶۵۵ قانون یاد شده، باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده ۶۴۹) تهیه شود.

به نقل ازایسنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط