ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سوال: چنانچه زوجه ادعاي عسر و حرج داشته ليكن در تحقيقات و بررسي هاي نجام شده ادعاي زوجه ثابت نباشد آيا صدور قرار ارجاع امر به داوري الزامي است...

در . ارسال به نظرات مشورتی

تاریخ  28/1/91
شماره 100/7

پرونده 15-1/9-91
سوال
چنانچه زوجه ادعاي عسر و حرج داشته ليكن در تحقيقات و بررسي هاي نجام شده ادعاي زوجه ثابت نباشد آيا صدور قرار ارجاع امر به داوري الزامي است يا نه؟چرا؟
متن نظریه
باتوجه به اينكه «ارجاع امر به داوري» در پرونده هاي مربوط به خواسته طلاق مستنداً به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه اجرايي تبصره 1 آن از جمله قوانين آمره محسوب واجراي آن الزامي است لذا در فرضي كه ضمن احراز رابطه زوجيت، زوجه نتواند عسر وحرج را نزد محكمه اثبات نمايد دراين حالت نيز
دادگاه ذي صلاح مي بايستي با صدور قرار ارجاع امر به داوري و طي مراحل قانوني در اين
زمينه اقدام ومتعاقباً رأي مقتضي را صادر نمايد.
به نقل از سایت اداره حقوقی قوه قضاییه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط