ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

سوال: موصي وصيت مي نمايد بعد از فوت من منزل مسكوني ام كه كل ماترك است تا زمان فوت همسرم در تصرف وي باشد ...

در . ارسال به نظرات مشورتی

تاریخ 3/4/91
شماره 635/7
پرونده 400-8-91

سوال

موصي وصيت مي نمايد بعد از فوت من منزل مسكوني ام كه كل ماترك است تا زمان فوت همسرم در تصرف وي باشد و فرزندان من حق اقدامي منافي يا درتعارض يا حقوق همسرم را ندارند بعد از فوت همسرم حقوق قانوني خود را ازملك استيفاء نمايند

1- آيا وصيت مذكور با توجه به اينكه به صورت مقطعي (تا فوت همسر) وراث را از اخذ سهم الارث محروم مينمايد صحيح است يا خير؟

2- درصورتيكه سهم الارث احد ازوراث متعلق حق شخص ثالث (به عنوان مهريه همسراحد ازورثه توقيف و به نام وي سند تنظيم گرديده است) قرارگرفته باشد آيا بايد اول وصيت انجام گردد بعد از فوت همسرموصي شخص ثالث حق خود را دريافت نمايد؟

پاسخ:

الف - با توجه به ماده 843 قانون مدني وصيت زوج به اينكه بعد از فوت وي همسرش تا زمان فوت در
منزل مسكوني كه كل ماترك است سكونت نمايد و ورثه حق استيفاي سهم الارث خود را تا
پايان عمر وي ندارند مازاد بر ثلث نافذ نيست مگر اينكه نسبت به مازاد ورثه آنرا
تنفيذ نمايند اما با توجه به اينكه در فرض مذكور وصيت موصي بر منافع ملك است محاسبه
ثلث بايد بر اساس ماده 846 قانون مدني صورت گيرد.

ب - با توجه به مواد 869و870 قانون مدني عمل به وصيت پس ازاداي ديون متوفي است ولي وصيت
ياد شده مانع از توقيف و فروش سهم الارث احد از وراث از محل ماترك با لحاظ قراردادن
نفوذ و اعتبار وصيت نامه تا ثلث يعني از محل دو ثلث باقي مانده به نسبت سهم وي بابت
ديون او از بابت مهريه يا غير آن نيست.
 
به نقل از سایت اداره حقوقی قوه قضائیه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط