ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در يک پرونده حقوقي خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودي که خارج از کشور مي باشند استثنا نموده­اند

در . ارسال به نظرات مشورتی

8/12/90
4875/7
شماره پرونده 1811-1/127-90
سوال
نظر به اينکه در يک پرونده حقوقي خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودي که خارج از کشور مي باشند
استثناء نموده­اند و عليرغم ارسال اخطاريه براي شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند
حال با توجه به مراتب اولا: چنانچه شهود به طور کتبي در سفارت جمهوري اسلامي ايران
شهادت خود را به طور کتبي اعلام و مورد تاييد سفارت واقع گردد دادگاه مي تواند به
آن ترتيب اثر دهند يا بايستي حتما شهادت در نزد دادگاه باشد.
ثانيا: آيا در اين موارد مي شود به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران که نماينده کل دولت به معناي اعم
آن مي باشد نيابت در جهت اخذ شهادت شهود که يک مقام غير قضايي است داد يا
خير؟


متن نظریه
اولاً: اگر شهادت شاهد به عنوان شهادت مدعي(بينه) مستند رأي
دادگاه باشد بايد نزد قاضي صادر کننده رأي استماع شود . ثانياً استناد به شهادت
عرفي (غير بينه) اعم از شفاهي يا کتبي بلا اشکال است.( ماده 1285 قانون مدني) اما
تشخيص ارزش و تأثير آن با دادگاه است( ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني) . ثالثاً:
برابر ماده 291 قانون آئين دادرسي مدني در مواردي که تحقيقات بايد خارج از کشور
ايران به عمل آيد دادگاه در مورد مقررات معهود بين دولت ايران و کشور مورد نظر به
دادگاه کشوري که تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به
عمل آورد و صورتمجلس آن را ارسال دارد.
ترتيب اثر به تحقيقات معموله در خارج از
کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات است.
ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعاون قضائي مصوب 1309 تحقيقات مزبور شامل شهادت شهود نيز مي شود. بنابراين
اعطاي نيابت به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران فاقد وجاهت قانوني است.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط