ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ... مشاغل مزاحم با همکاري اداره برق نسبت به قطع برق کارگاههاي مربوطه اقدام کند يا خير؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

2/12/90
4820/7
شماره پرونده1810-66-90
سوال
آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ....... مشاغل مزاحم با همکاري اداره برق نسبت به قطع برق
کارگاههاي مربوطه اقدام کند يا خير؟


متن نظریه


ضمانت اجراي قانوني براي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسروصدا مي کنند در بند 20 ماده 55 قانون
شهرداريها تصريح گرديده است. در اجراي بند 20 ماده قانوني مزبور جهت جلوگيري از
ايجاد وتأسيس کليه اماکن که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين در
شهرهاست، شهرداري مکلف است از تأسيس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهاي عمومي وبه طور
کلي تمامي مشاغل و کسبه اي که ايجاد مزاحمت وسرو صداکنند، جلوگيري کند وهرگاه
تأسيسات مذکور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل کند واگر لازم
شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذيل بند 20 ماده قانوني فوق
الذکر شهرداري در مورد تعطيلي و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت
مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد بايد
ظرف مهلت مقرر قانوني اعتراض خود را به کميسيون قانوني مربوطه تسليم نمايد. هرگاه
رأي کميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد ويا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و
يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد
نمود.

بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانين ومقررات موضوعه، جواز
قانوني در مورد قطع برق پيش بيني نگرديده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانوني است
واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نياز به تصويب قانونگذار دارد.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط