ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در صورتي که خواهان آدرس خوانده را زندان مستقر در حوزه قضايي دادگاه ديگري معرفي کند آيا زندان را مي توان محل اقامت يا محل سکونت موقت تلقي کرد و دیگر اینکه در مواردي که وکيل يکي از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي با تقديم وکالت نامه وکالت خود را اعلام دارد...

در . ارسال به نظرات مشورتی

26/11/90
4768/7
شماره پرونده 1698-1/127-90


سوال:1- در صورتي که خواهان آدرس خوانده را زندان مستقر در حوزه قضايي دادگاه ديگري معرفي کند آيا زندان را مي
توان محل اقامت يا محل سکونت موقت تلقي کرد و قرار عدم صلاحيت محلي به شايستگي
دادگاهي که زندان در آن حوزه قضايي قراردارد صادر نمود؟
2- در مواردي که وکيل يکي از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي با تقديم وکالت نامه وکالت خود را اعلام دارد، در
صورتي که تمبر مالياتي متناسب ابطال نشده، مي توان به استناد ماده 103 قانون ماليات
هاي مستقيم از حضور وي و پذيرش اظهارات ولوايح وي جلوگيري نمود يا با پذيرش اظهارات
نامبرده موضوع مشمول قواعد رفع نقص مي گردد و مبنايي براي محروم کردن موکل از
دفاعيات وکيل وجود ندارد؟

متن نظریه


1- اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدني تعريف شده است که زندان از شمول آن خارج است در فرض پرسش دادگاه بايد به خواهان اخطار نمايد نشاني محل اقامت دائم خوانده را اعلام نمايد اگر ضمن اعلام نشاني مزبور
اعلام دارد که خوانده اکنون در زندان بسر مي برد برابر ذيل ماده 77 قانون آئين
دادرسي مدني به خوانده در زندان ابلاغ بعمل مي آيد و اگر در حوزه قضائي ديگري
زنداني باشد بازهم برابر صدر و ذيل همان ماده اقدام مي شود و در صورتي که محل اقامت
دائم خوانده خارج از حوزه قضائي آن دادگاه باشد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه
محل اقامت خوانده صادر مي گردد.
2- در فرضي که وکيل در جريان دادرسي بعنوان وکيل خواهان يا خوانده معرفي مي شود چنانچه تمبر قانوني ابطال نگردد وکالت او قابل پذيرش نيست.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط