ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

بعد از صدور رأي جريمه قطعي براي تخلفات ساختماني از سوي اعضاي کميسيون هاي ماده 100 و قبل از اجراي رأي صادره در برخي موارد مالکين املاک فوق اقدام به تغيير حالت بناها از لحاظ نوع استفاده مي نمايند...

در . ارسال به نظرات مشورتی

18/11/90
4708/7
شماره پرونده 1687-66-90
سوال
بعد از صدور رأي جريمه قطعي براي تخلفات ساختماني از سوي اعضاي کميسيون هاي ماده 100 و قبل از اجراي رأي
صادره در برخي موارد مالکين املاک فوق اقدام به تغيير حالت بناها از لحاظ نوع
استفاده مانند تبديل پيلوت بناي مازاد جريمه شده به مسکوني و يا تجاري مي نمايند،
خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت برخورد با اينگونه موارد از نظريه مشورتي اين
شهرداري را در خصوص نحوه عمل از لحاظ وصول يا عدم وصول جريمه بناي پيلوت مازاد
احداثي تبديل به مسکوني و يا تجاري شده که به عنوان تخلف ساختماني جديد محسوب مي
شود، ارشاد و راهنمايي فرمايند.


متن نظریه


با توجه به فرض مطروحه در استعلام ، اگر چه قبلاً در خصوص تخلف ساختماني بناي مورد نظر به جهت ديگري از سوي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري رأيي مبني بر پرداخت جريمه صادر گرديده که شهرداري مأمور به
اجراي آن رأي و وصول جريمه مي باشد ولي با توجه به ارتکاب تخلف ساختماني جديد
(تبديل پيلوت به مسکوني يا تجاري)، شهرداري مي بايد مراتب مذکور را هم به کميسيون
ماده 100 اعلام تا مرجع اخيرالذکر به تخلف جديد صورت گرفته نيز وفق مقررات مربوطه
از جمله تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري رسيدگي نمايد.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط