ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آیا کارشناسان رسمي دادگستري اولويت و رجحاني بر کارشناسان موضوع ماده 187 دارند يا خير؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

8/12/90
4872/7
شماره پرونده 1842-100-90
سوال
آيا در صورت وجود کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس رسمي موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله توسعه
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مرجع قضايي مکلف به ارجاع امر به
کارشناس رسمي دادگستري است يا مخير است و اساسا کارشناسان رسمي دادگستري از اين حيث
اولويت و رجحاني بر کارشناسان موضوع ماده 187 دارند يا خير.


متن نظریه
از مجموع مقررات ماده 15 قانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 و ماده 5 آئين
نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست قوه قضائيه در
باب شرايط احراز شغل کارشناسي و نحوه گزينش و انتصاب آنها، هيچگونه تفاوت و ارجحيتي
کارشناسان رسمي کانون با کارشناسان مرکز امور مشاورين و کارشناسان قوه قضائيه با
يکديگر ندارند، همچنانکه طبق مواد 24 و 27 آئين نامه اجرائي اخيرالذکر، وظايف و
مسئوليت ها و موارد تخلف و مجازات هاي کارشناسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان
است که در مورد کارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مربوط مقرر گرديده
و يکسان مي باشد و مرجع قضائي مخير است از هر يک از کارشناسان موصوف در رشته يا فن
مورد نظر که ذيصلاح تشخيص دهد با قيد قرعه مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه
ها در امور مدني انتخاب نمايد.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط