ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در دعوي مطالبه وجه چک هرگاه براي براي مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهي عدم پرداخت مينمايد و گواهي عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قيد ميگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک يا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نمايد و فرد ب ...

در . ارسال به نظرات مشورتی

10/12/90
4887/7
شماره پرونده 1828-88-90
سوال
 در دعوي مطالبه وجه چک هرگاه براي براي مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهي عدم پرداخت
مينمايد و گواهي عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قيد ميگردد حال اگر
نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک يا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نمايد و فرد ب
دادخواست را تقديم دادگاه نمايد آيا فرد (ب) ذينفع در پرونده محسوب مي شود يا
خير؟

متن نظریه
1) در موردي که بانک محالٌ عليه گواهي عدم پرداخت را به نام دارنده اوليه چک( الف) صادر نموده است،
براي طرح دعوي مطالبه وجه آن توسط ديگري (ب) مستلزم داشتن سمت قانوني براي وي از
جانب (الف) مي باشد تا با وکالت قانوني مبادرت به تقديم دادخواست نمايد، بنابراين
صرف ظهرنويسي به منظور واگذاري چک متعاقب صدور گواهي عدم پرداخت مفيد ذينفع بودن
خواهان نخواهد بود.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط