ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوي متهم را براي مثال به يک سال حبس محکوم نموده است و قبل از اينکه حکم قطعي گردد متهم در دادگاه حضور يافته است و اعلام مي دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا پرداخت نمايم حال با توجه به ماده 12...

در . ارسال به نظرات مشورتی

10/12/90
4887/7
شماره پرونده 1828-88-90
سوال

در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوي متهم را براي مثال به يک سال حبس
محکوم نموده است و قبل از اينکه حکم قطعي گردد متهم در دادگاه حضور يافته است و
اعلام مي دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا پرداخت نمايم حال با
توجه به ماده 12 قانون صدور چک آيا با توجه به عدم قطعيت راي قرار موقوفي تعقيب را
مي بايست دادگاه بدوي صادر نمايد يا خير و تکليف دادگاه بدوي چه ميباشد.


متن نظریه

پس از صدورحکم و قبل از قطعيت آن، اعم از اينکه حکم صادره
غيابي يا حضوري باشد، دادگاه صادر کننده حکم فارغ از رسيدگي است، بنابراين ، در
صورتي که شاکي در خصوص بزه مورد استعلام که با شکايت وي تعقيب آغاز و با گذشت شاکي
تعقيب موقوف مي شود، بعد از صدور حکم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر
گذشت کند، بايد پرونده با درخواست تجديدنظر محکومٌ عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال
شود تا مرجع اخيرالذکر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور کيفري و نيز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه
تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب صادر کند، مگر اينکه حکم صادره غيابي باشد که در
اين صورت همان دادگاه بدوي به واخواهي محکومٌ عليه رسيدگي خواهد کرد، بديهي است در
صورتي که اعتراضي نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانوني به عمل نيايد و طبق ماده 278
قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا يا دادگاه با توجه به اعلام گذشت
شاکي قرار موقوفي اجراي حکم را صادر خواهد نمود.

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط