ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ترهین ملک توسط مالک که با سند عادی منتقل شده از مصادیق تحصیل مال نامشروع تلقی می شود

در . ارسال به نظرات مشورتی

سؤال:
با توجه به مراتب فوق از آنجا که آپارتمان‌های احداثی در ملک فوق کلاً به خریداریان واگذار شده و شخصی که سند رسمی مالکیت به نام اوست هنگام وثیقه گذاشتن ساختمان جهت اخذ وام مالکیتی در این ساختمان نداشته است و در نظر گرفتن اینکه در اجرای ثبت عملیات اجرایی نسبت به مزایده ساختمان شروع شده است آیا عمل شخص یاد شده می‌تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب91/2/31 باشد یا خیر؟ وکلا عمل وام گیرنده منطبق با کدامیک از قوانین جزایی می‌باشد؟ از طرف دیگر آیا سند رهنی تنظیم شده فی مابین شخص وام گیرنده و موسسه مالی و اعتباری به علت وثیقه قرار دادن مال غیر قابل ابطال است یا خیر؟

نظریه شماره:7/1082-91/6/4
پاسخ:

1– عمل مالک رسمی ملک مسکونی که پس از احداث چندین واحد آپارتمان، آن را سند عادی به اشخاص دیگر واگذار کرده و سپس بدون اذن خریداران با ترهین ملک نزد بانک مبلغی به عنوان وام دریافت نموده که در اثر نپرداختن اقساط ، ملک مذکور در معرض تملک بانک قرار گرفته از مصادیق موضوع «ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نمایند» نیست ولی می‌تواند از مصادیق ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل مال نامشروع ) باشد.
2 – دعوی ابطال معامله رهنی میان مالک رسمی و بانک از ناحیه خریداران ملک به نظر قابل استماع است.

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط