ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

به اتهام زناي زن غير محصنه با مرد محصن در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود

در . ارسال به نظرات مشورتی

«شماره نظريه: 1387/7 – 11/3/1389»

نظر به اينكه اتهام زناي مرد محصن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است و امر زنا طرفيني و نيازمند رسيدگي در مرجع قضايي واحد نسبت به متهمان آن است در نتيجه به اتهام زناي زن غيرمحصنه نيز با مرد محصن بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود. در مورد ساير اتهامات زن و مردان غيرمحصنه و محصن چنانچه موجبات قانوني ديگري براي رسيدگي در دادگاه كيفري استان نباشد بايد در دادگاه عمومي مورد رسيدگي واقع شود.

 

به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط