ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می شود طلاق خلع یا مبارات صادر کرد را بیان فرمایید

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

سئوال) با توجه به مساله 13، 14 و 15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت در قانون به صورت مشخص بیان نشده است، لطفا اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می شود طلاق خلع یا مبارات صادر کرد را بیان فرمایید زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل، کراهت هم شرط است.

پاسخ ) در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج می شود و در مورد زوجه دیگری تاثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است اما به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، می توان به مواردی از قبیل بد خلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره کرد.

ضمنا مساله های 13 و 14 و 15 کتاب خلع و مبارات تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در این مورد روشن و گویا است.

به نقل از ایرنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط