ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

شخصی به پرداخت دیه محکوم می­‌شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­‌کند لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

سؤال

در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می­‌شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می­‌کند لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح کرده «... شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکوم‌به از مال معرفی شده به عمل می‌آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکوم‌به از ناحیه محکوم‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­‌های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکوم‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکوم‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکوم‌له آنرا قبول نکرده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.

به نقل از ایسنا

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط