ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ ﻣﺎﺩﻩ 21 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ1367 ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ که ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺮﺑﺎی ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻫﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ مربوط به مجازات های غیر اعدام و حبس ابد است

در . ارسال به نظرات مشورتی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، گاهی مشاهده می شود فردی به جرمی متهم می‌شود که در این موارد فرد باید با معرفی خود یا پنهان نکردن خود از نظر ضابطان قضایی در مقابل اتهامات قرار گیرد و از خود دفاع کند تا قانون بتواند مجرم اصلی را کشف کند و حق ادا شود ولی گاهی مشاهده می‌شود که افراد در صورت متهم شدن خود را پنهان می‌کنند.

قانونگذار در این گونه موارد تدابیری اندیشیده است تا در حد ممکن از این اقدام پیشگیری کند که یکی از این موارد مجازات افرادی است که به این متهمان پناه یا آنها را فراری می‌دهند.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ ﻣﺎﺩﻩ 21 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ1367 ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ که ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺮﺑﺎی ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺩﻫﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ مربوط به مجازات های غیر اعدام و حبس ابد است.

در مجازاتهای اعدام و حبس ابد نیز مجازات پناه دهنده یا فراری دهنده وی مشخص شده است چنانچه در ماده21 آمده است: هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ۴ تا ۱۰سال حبس و ۱۰تا ۱۵سال حبس و از ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در این نظر آمده است: ﻣﺎﺩﻩ21 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ1367 ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻥ، ﻓﺮﺍﺭی ﺩﺍﺩﻥﻭ.... ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ، ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﻴ‌ﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﯾﮏﺁﻥ، ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺍﻗﺮﺑﺎی ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺩﻫﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ کرده ﺍﺳﺖ.

ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﻥﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﻩ ﺍﺭﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺻﻠﯽ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﯾﺎ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺍﺳﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺻﻮﻻً ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎی ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﻫﻢ ﺁﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺫﯾﻞ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻣﺮﺗﮑﺐ ﺍﺻﻠﯽ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮﺍی ﭘﻨﺎﻩﺩﻫﻨﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﺭیﺩﻫﻨـﺪﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﺗﺒﺼﺮﻩ ١ ﻣﺎﺩﻩ21 ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﺫﯾﻞ ﺁﻥ.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط