ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(تقاضای طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج)

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می‌شود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی وارد است زیرا:
بر اساس قسمت ب سند ازدواج به شماره ترتیب 5725-5/6/1378 دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تهران زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه و پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ازجمله موارد مشروحه وفق شرط مذکور بند 12 می‌باشد که به‌صراحت عنوان‌شده چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند زوجه می‌تواند برای اخذ مجوز برای طلاق به دادگاه صالحه مراجعه نماید و پس از اثبات تخلف زوج خود را با انتخاب نوع طلاق مطلقه نماید. حسب مندرجات پرونده اولاً‌ زوج با امضاء شرط مذکور مفاد آن را پذیرفته است ثانیاً برابر محتویات پرونده زوج برای انجام ازدواج نه از دادگاه صالحه مجوز آن را کسب و نه رضایت زوجه را تحصیل‌کرده است. ثالثاً شرط مذکور مطلق و عام بوده و ناظر به ازدواج دائم و موقت می‌باشد و در آن ازدواج موقت استثناء نشده است لذا رأی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر اینکه (( ‌بند 12 منصرف به عقد دائم می‌باشد )) خلاف توافق طرفین بوده و اجتهاد در مقابل نص می‌باشد و توجیه قانونی ندارد بنابراین مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و محول می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط