ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت جهت رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل)

ارسال به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669 - 21/5/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی محلی که گواهی عدم پرداخت چک در حوزه آن صادر شده، صالح به رسیدگی بزه صدور چک بلامحل است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران و شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرکرد در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده و با توجه به استدلالی که درهر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه چک مورد شکایت از جمله چک‌هایی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور بانک محال‌علیه محسوب می‌گردد بنابراین با توجه به رأی شماره 669 صادره 21/5/83 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور حوزه قضایی شهرستان تهران که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت وجه چک مورد شکایت در آن حوزه قرار دارد برای رسیدگی به پرونده صالح خواهد بود علی‌هذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.

رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبائی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط